- Uakseptabel turnusteneste i Helse Førde

Turnustenesta ved sjukehusa i Sogn og Fjordane er sterkt kritikkverdig. Det meiner Yngre Legers Forening (YLF) som no har orientert Statens helsetilsyn om tilhøva.