Bergen kommune har ved flere anledninger gitt signaler om at den kommunale støtten til Bergen kirkelige fellesråd (BKF) kan bli redusert. Til møtet i Fellesrådet senere denne måneden forslår BKFs arbeids— og administrasjonsutvalg at kirkevergen tar initiativ til en gjennomgang av ressursbruken i kommunens 25 menigheter.

- Det innebærer at en arbeidsgruppe skal se på hele vår virksomhet, alt fra antall kirkebygg til stillinger, sammenslåinger av stillinger og samarbeid over soknegrensene, sier kirkeverge Kjell Bertel Nyland i BKF.

En budsjettøvelse

Fellesrådet er av kommunen utfordret til å gjennomføre en såkalt budsjettøvelse basert på et eventuelt kutt på fem prosent i kommunale midler, og hvilken effekt det vil få for tjenestene BKF utfører.

I en vurdering utført av kirkevergen basert på konsekvensene for gravplass, kirkebygg og bemanning, konkluderes det i et notat med at «samlet sett vil vi «anbefale» at en innsparing på fem prosent gjennomføres ved at to menigheter legges ned, og drift og vedlikehold av to kirkebygg avsluttes».

- Et tenkt tilfelle

Notatet er vedlagt sakspapirene til Fellesrådets møte 18. februar.

Kirkeverge Nyland presiserer at budsjettøvelsen er et tenkt tilfelle ut fra kommunens ønske om å finne ut hvor smertegrensen går med hensyn til drift av kirkene og gravplassene.

- Det er altså ikke slik at BKF i dag anbefaler at to kirker og menigheter legges ned, sier han.

- Skulle likevel arbeidsgruppen komme til en slik konklusjon, hvilke kirkebygg er det da mest naturlig å legge ned?

- Det er det umulig å ta stilling til nå.

Samtidig planlegger BKF å reise nye kirkebygg i Sædalen og på Haukås de kommende årene. Det vil kreve økte driftsmidler. Dermed kan BKF bli tvunget til å legge ned kirker i sentrale strøk for å ta i bruk nye kirker i byens pressområder hvis den kommunale støtten blir uendret.

Dersom to kirker legges ned, vil besparelsene fordele seg på ca. to millioner på drift av byggene og ca. tre millioner på drift av menighetene.

- Krevende prosess

- Dette vil i tilfelle være en meget krevende prosess å gjennomføre, spesielt fordi ingen bydeler blir folketomme selv om nye bydeler vokser frem.

I budsjettforslaget for 2015 foreslo mindretallsbyrådet å redusere bevilgningene til BKF med fem millioner kroner. Press fra opposisjonen førte imidlertid til at kuttet ikke ble noe av i det endelige bud­sjettet.

- Frykter du at det kommer flere kuttforslag for neste år?

- Det kan vi ikke utelukke ut fra signalene kommunen har gitt om at det i fremtiden blir knapphet på økonomiske ressurser.

- Må våge diskusjon

Styreleder Jørn-Henning Theis i BKF mener det er uheldig hvis kirker må legges ned som følge av rene kutt.

- Samtidig må vi våge å diskutere bruken av kirkebyggene på strategisk grunnlag. Bergen har gjort veldig mye kreativt, se bare på St. Jakob kirke, som er blitt ungdommens katedral, og på Nykirken, som er barnas katedral. Det finnes mange måter å videreutvikle bruken av kirker på.

- Hvor realistisk er det å legge ned eldre kirker?

- Kirketilhørighet og kirkebygg er sterkt forankret i folks historie og følelser. Det er ikke fabrikker vi snakker om. Blir nedleggelse et reelt alternativ, må det i tilfelle være basert på grundige utredninger og prosesser i forkant. Samtidig er ingen tjent med at vi fremstår som museumsvoktere på bekostning av å føre en dynamisk diskusjon om hvordan kirkebyggene kan benyttes i fremtiden, sier styreleder Jørn-Henning Theis.