I går ble spesialisterklæringen lagt frem for Borgarting lagmannsrett av Bertelsens prosess­fullmektig, advokat Arvid Sjødin. Rapporten er utarbeidet av psykiater Henning Værøy, på bestilling fra Bertelsen selv. Under tingrettens behandling av saken i fjor, hevdet Bertelsen at ledelsen ved tingretten hadde spredd rykter om at han har en psykisk lidelse. Han anmeldte sorenskriver Kari Johanne Bjørnøy for ærekrenkelse på bakgrunn av dette i 2010, men saken ble etter kort tid henlagt.

Anerkjent

Værøy, en av landets mest brukte rettspsykiatere og VGs ekspertkommentator under 22. juli-rettssaken, konkluderer i sin erklæring med at det ikke er noe som peker i retning av at Bertelsen har en diagnostiserbar, psykisk lidelse: «Det finnes påstander fra parter i saken mot ham som hevder at han har en avvikende realitetsoppfattelse samt at han er psykisk syk. Dette kan ikke bekreftes etter inn­gående utredning og diagnostikk», slås det fast i rapporten.

- Det er spesielt å lese slike ting om seg selv, men selvsagt tilfredsstillende at den på en god måte fjerner tvil som rykter om meg har skapt, sier Bertelsen.

Undersøkelsene ble foretatt over to dager i oktober i fjor. Sjødin sier spesialisterklæringen er bestilt fordi det i saken har vært påstander om at Bertelsen angivelig har hatt mentale problemer.

- Siden dette ikke har vært undersøkt og dokumentert tidligere, har vi valgt få denne erklæringen. Vi har sett oss nødt til å få en faglig vurdering av Bertelsens psyke, slik at dette moment ryddes ut av saken.

Han sier Værøy ikke har noen tilknytning eller historikk til Bertelsen eller Bergen tingrett.

- Han ble valgt for å få en faglig forsvarlig og uhildet vurdering som var relevant til saken.

Vil ikke kommentere

Regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs ønsker ikke å kommentere rapporten fra Værøy overfor BT. Han ønsker heller ikke å kommentere det som har kommet frem denne uken. Grunnen er at han anser rettssaken som nå går i Borgarting lagmannsrett som en personalsak.

I sluttinnlegget sitt ber regjerings­advokaten lagmannsretten om at anken må forkastes. Staten er enig i tingrettens grundige bevisvurderinger og rettsanvendelse, slås det fast.

- Partisk og forutinntatt

Som i tingrettsdommen, hevder regjeringsadvokaten at Bertelsen gjentatte ganger har vist at han ikke lever opp til kravene som stilles til en dommer.

«Han har ikke evnet å sikre en rettferdig, forsvarlig og tillits­skapende behandling av rettssaker. Han har opptrådt partisk, forutinntatt og ikke ivaretatt grunnleggende krav til at alle aktører skal oppleve en rettferdig rettergang», står det i sluttinnlegget.

Neste uke fortsetter saken i Borgarting lagmannsrett. Til sammen 21 vitner skal høres i saken, som det er satt av åtte dager til.