• FOTO: Trygve Hansen

Bilulykke i Halsnøytunnelen