Rådgiver hos byombudet i Bergen, Benedicte Gram-Knutsen, ser ofte at kommunen lener seg på familien til funksjonshemmede.

— Pårørende går inn og gjør store deler av jobben. Sånn skal det ikke være.

Byombudet understreker at det er brukerens faktiske hjelpebehov det skal tas stilling til, når BPA-timene fordeles.

— Det familien bidrar med må komme på toppen av den forsvarlige hjelpen kommunen er pliktig til å gi. Det skal ikke være sånn at familien skal slite seg ut, sier Gram-Knutsen.

- Familie avlaster velferdssamfunnet

Etat for forvaltning har ansvar for forvaltningsenhetene som fatter vedtakene i BPA-sakene i Bergen. Seksjonsleder Kjell Wolff svarer ikke på BTs henvendelser på telefon, men svarer i en e-post. Han skriver at omsorg fra familie er «svært viktig for velferdssamfunnet som avlastes for omsorgsoppgaver».

— Vår jobb er å tildele tjenester i henhold til rettskravet, og vi må ta utgangspunkt i det faktiske hjelpebehovet når vi gjør våre vurderinger. Bistand fra familien er da en av flere faktorer som vektlegges.

Bidrag fra familie skal være frivillig, og det kan søkes om omsorgslønn for arbeidet, skriver Wolff.

- Ingen vesentlig reduksjon

Byråd for helse og omsorg Hilde Onarheim (H) ville heller ikke svare på BTs spørsmål pr. telefon, men svarer i en e-post på ett av spørsmålene.

Har det gått ut signaler fra byrådet om reduksjon av BPA?

— Byrådet har ikke uttrykt noe ønske om å redusere tildelingen av BPA, og tall fra forvaltningen viser at det i Bergen kommune heller ikke har vært en vesentlig reduksjon i tildeling av antall timer med BPA, skriver Onarheim.

Tall byrådsavdelingen har regnet ut, viser at personer som har BPA i snitt fikk 184 timer i måneden i 2012 og 191 timer i 2013. For 2014 oppgir de at tallet er gått ned til 189 timer, men at det kan endre seg. Forvaltningssjef Wolff er samstemt bed Onarheim.

— Totalt sett har ikke Bergen kommune nå redusert tildelingen av antall timer med BPA. Antallet timer har de siste årene vært noenlunde stabilt.

- Helt annerledes bilde

Byombud Benedicte Gram-Knutsen mener byrådets femstilling ikke samsvarer med deres inntrykk av situasjonen. Byombudet har fått flere henvendelser om nedskjæring.

— Vi vet ikke hvordan de har kommet frem til tallene. Vi kan bare uttale oss om alle henvendelsene vi får, og de gir et ganske annerledes bilde enn byrådavdelingens tall, sier Gram-Knutsen.