• SPAREKNIVEN KJEM HIT. Sjukehuset i Lærdal er med i spareplanen.

Legg ned fødetilbodet

Administrasjonen i Helse Førde vil leggje ned den forsterka føde-stova i Lærdal. På Eid skal eit fødetilbod haldast oppe, men berre i ein overgangsperiode.