Schjelderup: - Mæland er en trussel mot verdensarven

Høy temperatur i bybane-saken etter Riksantikvarens «nei» til bane over Bryggen. - Byrådet har konkludert med at bybanen bør gå over Bryggen, sier Aps gruppeleder.

Publisert Publisert

OVER BRYGGEN: Bybanen AS går inn for bane over Bryggen, videre langs Sjøgaten gjennom Sandviken, tunnel til NHH og tunnel videre til Eidsvåg. FOTOMONTASJE: BT

EN ANNEN MULIGHET: Slik fremstiller kommunen bybanetraseen over Bryggen i sin konsekvensutredning. Foto: Bergen kommune

  • Anders Haga
  • Ørjan Torheim
  • Maj-Britt Dahl
iconDenne artikkelen er over syv år gammel

I dag kom det frem at Riksantikvaren mener bybane i dagen over Bryggen er «uakseptabelt».

Riksantikvaren har ansvar for at den statlige kulturminnepolitikken blir gjennomført.

— Trussel

Harald Schjelderup, Aps gruppeleder i bystyret, kommenterer Riksantikvarens bybaneuttalelse ved å kalle Monica Mæland «en trussel mot verdensarven».

— Da hun gikk så bastant ut i fjor og konkluderte med at bybanen bør gå over Bryggen, var det å overse både fagkunnskap og bergensernes hjerte for Bryggen. Vi har for vår del vært tydelig på at vi skal gå gjennom de ulike traséalternativene med åpent sinn. Men Ap er uansett ikke villig til å risikere Bryggens verdensarvstatus, sier Schjelderup.

Han mener også at byrådet tydelig har favorisert Bryggen-løsningen.

Les også

Riksantikvaren sier nei til Bybane på Bryggen

— Monica Mælands bombastiske uttalelser har gjort at mange har spekulert i hvorfor bybaneutredningen så tydelig har favorisert bybane over Bryggen. Riksantikvarens uttalelse er i tråd med det Stiftelsen Bryggen og Hanseatisk Museum har hevdet, nemlig at bybaneutredningen ikke holder mål når det gjelder vurdering av konsekvensene for Bryggen.

- Har jeg aldri sagt

Byrådsleder Monica Mæland (H) oppfatter at Riksantikvaren avviser både Bryggen- og tunnelalternativene.

— Ingen av dem blir i hvert fall anbefalt, Riksantikvaren finner problemer med både tunnel under og dagløsning over Bryggen. Jeg må få presisere at byrådet ikke har konkludert i saken, men kun lagt ut fagmiljøenes anbefalinger. De innebærer blant annet tre ulike sentrumstraseer. Vi skal se på dette med et åpent sinn, og må nå gå ordentlig gjennom uttalelsen fra blant annet Riksantikvaren, sier Mæland.

- Schjelderup mener bybaneutredningen tydelig favoriserer bybane over Bryggen?

Les også

Bybanen AS vil kjøre over Bryggen

— Utredningen er et svært godt stykke arbeid gjort av veldig dyktige fagfolk. At Bryggen favoriseres, er en påstand helt uten hold i virkeligheten. Vi har lagt ut veldig mange ulike traseer og ikke konkludert. Det vil vi først gjøre når vi har fått alle høringsuttalelsene på bordet, sier Høyres førstedame i Bergen. - Tror du verdensarvstatusen til Bryggen er reelt truet med et bybanevalg over Bryggen?

— Det får vi se når vi har fått inn alt i høringen. Både det å legge bybanen i dagen og gjennom tunnel er krevende. Det er vondt å bygge en bybane i et historisk sentrum.

- Men du vil helst ha bybanen i dagen gjennom sentrum?

— Det har jeg aldri sagt. Jeg uttalte meg i fjor sommer om det konseptet vi hadde valgt, med byutvikling, fortetting og trafikkgrunnlaget som argumenter. Så kom fagetatene med sine forslag. De presenterte vi og sa «Vær så god, her er alternativene». Vi har som sagt ikke konkludert med noe; da hadde hele poenget med en høring falt vekk, sier Mæland.

- Vektig instans

Dag Skansen er Høyres gruppeleder. Han har i dag studert Riksantikvarens uttalelse.

— Antikvaren sier han er negativ til Bryggen-alternativet, og at det ideelle er et område mest mulig fritt for motorisert ferdsel. Det er egentlig i tråd med det vi også mener, at vi bør ha en bilfri Bryggen. Det har vi ikke oppnådd, selv om det er en del av byrådsplattformen, og det er en svakhet ved løsningen. Når Riksantikvaren trekker inn spesifikke problemer knyttet til Finnegården og Sandbrogaten og sier at de ikke er godt nok utredet, må vi se nærmere på det.

Samtidig understreker Skansen at Riksantikvarens uttalelse bare er ett dokument til én høringsinstans.

— Det er selvfølgelig en vektig instans, og vi må lytte til Riksantikvaren. Men det er cirka 150 instanser som skal uttale seg. Det kommer sikkert flere uttalelser om andre trasévalg, og vi må se på dette samlet. Vi sitter fortsatt litt stille i båten og venter på alt som skal komme. Før det kan vi ikke konkludere, sier Høyres gruppeleder.

Skansen lurer også på hvilket oppdrag Multiconsult har hatt for Riksantikvaren, og mener det ikke går klart frem av uttalelsen.

— Har de sett på Bryggen for å finne negative sider ved det alternativet, eller har de også sett på de andre trasévalgene og deres påvirkning på kulturlag, spør Skansen.

— Vår egen byantikvar Johanne Gillow har sagt at det eneste reversible alternativet er en trasé i dagen over Bryggen, men at hun er mer usikker på hvordan en tunnelløsning vil virke inn blant annet på grunnvannsstanden. For eksempel kan grunnen i Vågsbunnen tørke ut, med nedsynking og skade på kulturminner der. Det sier ikke Riksantikvaren noe om når de sier at det ene tunnelalternativet er det beste. Jeg spør meg om Riksantikvaren ikke er opptatt av konsekvensene av tunnelløsningene, sier Skansen.

«Motstridende argumenter»

Tina Åsgård (SV) er forkjemper for Bryggen-alternativet og medlem i komité for miljø og byutvikling. Hun er overrasket over uttalelsen fra Riksantikvaren.

Les også

Over 150 har sagt sin hjertens mening om Bybane til Åsane

— Jeg har ikke fått lest gjennom alt ennå. Men det er litt overraskende at Riksantikvarens uttalelse skiller seg, så vidt jeg oppfatter det, så sterkt fra det vår egen byantikvar mener, sier Åsgård.Byantikvaren var på et medlemsmøte i SV mandag, og orienterte der om sitt syn på bybane-alternativene.

— Byantikvaren mener at Bryggen, i et kulturminneperspektiv, er det mest skånsomme alternativet. Mens Riksantikvaren konkluderer stikk motsatt. Så pass motstridende argumenter fra de antikvariske fagmiljøene er overraskende og litt rart, sier Åsgård.

Hun og SV står foreløpig fortsatt fast på at bybanen i dagen over Bryggen er det beste.

— Bryggen-alternativet er det som vil betjene sentrum best, og samtidig gjøre det enklest å få til gode overganger fra bybane til andre transportmidler. Men nå må vi altså se nøyere på det Riksantikvaren sier før vi bestemmer oss helt. Det er heldigvis rimelig tid å tenke på, og kanskje kommer det andre innspill som vil gjøre at vi endrer standpunkt. Så langt er det Riksantikvarens syn som vil veie tyngst i forhold til den konklusjonen vi skal komme til.

- Ikke ukjent med Bryggen-master

Åsgård påpeker også at Bergen har hatt master og barrierer over Bryggen tidligere.

— For eksempel gikk trolleybussen til Mulen over Bryggen, med kjøreledninger og master og alt, på 1990-tallet. Så det er ikke noe nytt for byen vår, eller for UNESCO, poengterer hun.

— Jeg tror egentlig ikke at verdenskuturarvstatusen til Bryggen er truet av en bybane. Den store trafikken over Bryggen i dag er en vel så stor barriere som en bybane vil være.

Filip Rygg (KrF) - byråd for byutvikling, klima og miljø - sier det er «like mange meninger som det er parter i denne saken».

— Dette er et innspill fra Riksantikvaren, så får vi se hva fylkeskommunen mener. Men jeg registrerer at Riksantikvaren er opptatt av biltrafikken over Bryggen. Er enig i det; jeg ønsker meg også en bilfri brygge. Men byrådet trekker ingen konklusjoner før vi har gått igjennom alle høringer, poengterer også han.

— Og at Harald Schjelderup mener at byrådsleder Monica Mæland er en trussel mot verdensarven? Det har han neppe hold for å si. Men det er tydelig at det er valgkamp, sier Rygg.

Byantikvaren overrasket

Byantikvar Johanne E. Gillow i Bergen sier Riksantikvaren har kommet til andre konklusjoner enn de selv har gjort. Og det er hun egentlig litt overrasket over.

— Det er vanskelige avveininger her, men vi mener jo at en dagløsning for Bybanen over Bryggen er det beste. Det gjør ikke Riksantikvaren, og det tar vil til etterretning. Jeg har all respekt for at de konkluderer annerledes enn oss. Det kan gi interessante diskusjoner, sier Gillow.

Hun presiserer at hun ikke har lest Riksantikvarens uttalelse ennå.

- Både dere og Riksantikvaren driver med kulturminnevern. Er det overraskende at dere konkluderer så ulikt?

— Det er vanskelig å svare på uten å ha lest nøyaktig hva de skriver og hvordan de argumenterer. Vi har gjort våre vurderinger, de sine. Men det er jo snakk om skjønnsmessige vurderinger.

- Kan det være dere vil endre syn nå?

— Nei, det tror jeg ikke. Med mindre Riksantikvaren kommer opp med noe helt nytt som vi ikke har sett. Vi mener at vår vurdering er veldig gjennomarbeidet.

TRASEENE: Dersom Bybanen (i blått) går over Bryggen, påvirker det trafikkmønsteret. Bilveiene (i rødt) over Øvregaten og Nye Sandviksvei vil ta en stor del av trafikken som i så fall ikke lenger vil kunne gå over Bryggen.

Publisert