Politimester Geir Gudmundsen beordret i forrige måned intern gransking etter påstander om at en politileder i Hordaland politidistrikt skal ha brukt tjenestebilen privat over flere år. Den aktuelle lederen innehar en høytstående stilling i en av driftsenhetene i bergenspolitiet.

Nå er undersøkelsene formelt avsluttet, og konklusjonen er at politilederen urettmessig har brukt politiets biler.

- Vi har konkludert med at praksis her har avveket fra reglementet. Avviket anses derfor som et brudd på reglene i politiets bilinstruks, sier Geir Gudmundsen.

Kritikkverdig

Politilederen har nå fått en skriftlig advarsel, en såkalt tjenstlig tilrettevisning etter tjenestemannsloven. Dersom forholdet gjentar seg, kan det få konsekvenser i form av ordensstraff eller, i verste fall, avskjedigelse.

- Politidistriktet har vurdert saken opp mot straffelovens bestemmelser om forseelser i den offentlige tjeneste. I denne saken har vi etter en totalvurdering konkludert med at dette avviket er kritikkverdig, men ikke straffverdig. Da er det tjenestemannsloven som gjelder, sier Gudmundsen.

Politiets bilbruk er regulert i den såkalte bilinstruksen, som inneholder bestemmelser om kjøretøyforvaltningen i etaten.

Der heter det blant annet at politiets kjøretøy som hovedregel kun skal brukes i statens tjeneste. Det er heller ikke tillatt å båndlegge et kjøretøy til bruk for én bestemt tjenestemann.

- Denne saken skulle vi gjerne vært foruten. Politiet skal etterleve de til enhver tid gjeldende regelverk på alle områder.

Gruppen som har gjennomgått politilederens bilbruk, har blant annet sett på kjørebøker og bedt om en redegjørelse fra lederen selv. Gruppen skal ikke ha gjennomført intervjuer med lederens nærmeste medarbeidere. Etter det BT får opplyst, skal påstandene ha gått ut på at lederen i flere år skal ha brukt politiets tjenestebil til og fra jobb.

Varsler ny gjennomgang

Gudmundsen vil ikke utdype nøyaktig hva undersøkelsene har avdekket, verken når det gjelder omfanget av den ulovlige kjøringen eller hva lederen selv har forklart.

- Jeg ønsker ikke å gi deg så mange detaljer om denne konkrete saken, utover det jeg allerede har gitt. Vi anser det som en personalsak.

Spesialenheten for politisaker er ikke blitt koblet inn.

- Vi fant ikke grunnlag for å sende saken over til Spesialenheten. Det er ingenting som tilsier at det er snakk om et straffbart forhold. Vår konkrete vurdering var at dette er en type sak det er naturlig for politidistriktet å gripe fatt i selv, og det har vi gjort.

Politimesteren varsler nå en full gjennomgang av distriktets praksis rundt bruk av politiets kjøretøy.

- Jeg ser at det er grunnlag for å ta en slik gjennomgang. Bilpraksisen har allerede vært tema på et ledermøte i politidistriktet, hvor alle politistasjonssjefer og lensmenn deltar. Nå må vi sikre oss at alle ansatte har den samme forståelse av hvordan dette regelverket skal etterleves i Hordaland politidistrikt.

Bilbruken som er be­skrevet i denne saken, kan rammes av skattelovens regler om privat kjøring.

- Dersom du disponerer arbeidsgivers bil til og fra jobb, vil det kunne utgjøre en fordel. Slike fordeler er i utgangspunktet skattepliktige, og skal innberettes som lønn, sier underdirektør Ole Jebsen i Skatt vest, som understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag.

Den aktuelle politilederen har ikke villet kommentere saken overfor BT.