Kommunens kontrollutvalg har bestilt rapporten fra Deloitte for å finne ut om kommunen har fulgt godt nok opp et bystyrevedtak fra 2009 om driften av Torget.

Revisjonen slår fast at Bergen kommune har fulgt opp de av de 17 punktene, men de får stryk på tre av dem som går på estetikken på Fisketorget.

— Rapporten er et konstruktivt innspill i arbeidet med Torget. Vi tar den absolutt til etterretning og ser at det er mange ting vi kunne jobbet bedre med, sier kommunaldirektør Harm-Christian Tolden.

Plan følges ikke

For to år siden vedtok politikerne en såkalt profilmanual med retningslinjer for hvordan uteområdet skal se ut og hvilke farger og materialer

som skal brukes.

Revisjonen slår fast at torghandlerne ikke alltid følger opp og slår fast at kommunen må avklare med driftsselskapet hvordan de skal sikre at planen følges.

Fisketorget ryddes ikke ned hver kveld slik bystyret vedtok. Dette er ikke mulig på grunn av manglende kjølelagring, lagringskapasitet samt rørsystemet. Infrastrukturen under torgflaten må endres dersom det skal være mulig i fremtiden. Revisjonen peker på at kommunen må avklare med driftsselskapet hvem som har ansvaret for å utbedre infrastrukturen.

— Vi ser at mye av det rapporten peker på samsvarer med områder vi er opptatt av og jobber med, sier Tolden.

— Er ikke estetikken så viktig?

— Det er viktig at Torget fremstår som inviterende og at de som jobber der og kommer som gjester finner seg vel til rette.

Allerede høsten 2012 var daværende byråd Gunnar Bakke kritisk til hvordan det så ut på Fisketorget.

Lang sikt

Forrige fredag sa driftsselskapet Totalreform opp sin avtale med Bergen kommune. Tolden sier at de nå konsentrerer seg om å følge opp dette.

— Deretter blir det flere steg å ta. Planene for hvordan Torget vil se ut på lang sikt, er det for tidlig å si noe om, sier han.

— Men estetikken er vel ikke en ny problemstilling på Torget?

— Nei, det har vært jobbet med og diskutert i lang tid. På to og et halvt år har det også skjedd en del, men dette er en lang prosess som krever tålmodighet.

Må stille krav

Rapporten peker også på at det er en svakhet at kommunen ikke har stilt krav om kontroller av driften på Fisketorget.

Kommunen anbefales å stille krav om faste kontroller, avklare med driftsselskapet hvordan den estetiske utformingen av Fisketorget skal gjøres og avklare hvordan torgflaten skal ryddes etter endt markedsdag.

Revisjonen er kommet frem til at Bergen kommune har fulgt opp bystyrets vedtak på mange områder, blant annet når det kommer til hygiene, kvalitetskrav og lokalt utvalg.

— I sum har vi jo jobbet systematisk og grundig i to og et halvt år. De punktene som er påpekt, er vi selv oppmerksomme på, sier Tolden.