Eksilbergenseren Haakon Bruun-Hanssen hadde slett ikke noen militær løpebane i tankene da han var menig. Ifølge ham selv måtte han også overtales til å søke om inntak ved Sjøkrigsskolen.

- Der ble interessen for en militær karriere for alvor vekket, sier han.

Deretter har han jevnt og trutt steget i gradene, frem til han som admiral i dag overtar som den øverste sjefen for Forsvaret.

Brødre i toppen

Haakon Bruun-Hanssen er storebror til Roald Bruun-Hanssen som er daglig leder i Brann.

- Er det tilfeldig at dere begge har krevende lederstillinger?

- Det er kanskje det. Det kan ha stimulert oss at vi begge drev konkurranseidrett, med foreldre som fulgte oss tett opp.

Vi inngikk en avtale om at han tar seg av fotballen og jeg av Forsvaret

Haakon Bruun-Hanssen om sin bror i Brann

Den ferske forsvarssjefen vil ikke spekulere i hvem av de to brødrene som har den mest krevende jobben, han som forsvarssjef eller broren Roald i Sportsklubben Brann.

- Vi inngikk en avtale for flere år siden at han tar seg av fotballen og jeg av Forsvaret, uten å legge oss opp i hverandres arbeid.

Selv blir han den første forsvarssjefen fra Sjøforsvaret på 19 år.

- Det tror jeg ikke får så mye å si. Uniformsfargen er kanskje den største endringen. Ellers vil jeg styre etter den allerede vedtatte langtidsplanen for Forsvaret, sier Bruun-Hanssen.

I langtidsplanen ligger det blant annet at den operative evnen skal økes.

- Målene er gitt på forhånd. For meg dreier det seg derfor mest om hvordan vi skal nå disse målene, sier admiralen.

- Kampflyene viktig

- Hva blir Forsvarets viktigste oppgaver de nærmeste årene?

- Vi skal fase inn nye kampfly og en helt ny kampflybase på Ørlandet. Dette vil påvirke hele Forsvaret, men særlig føre til en omstilling av Luftforsvaret. I denne prosessen må vi også ivareta personellet på en best mulig måte, sier Bruun-Hanssen.

Admiralen peker også på nedtrappingen av engasjementet i Afghanistan som viktig.

- Det gjenstår fremdeles mye logistikk med å flytte mann-skaper og materiell hjem igjen etter tolv år der, sier han.

Stanse kompetanseflukten

Bruun-Hanssen ser det også som viktig for Forsvaret å sette inn tiltak som stanser eller bremser utviklingen med at personell med nøkkelkompetanse forsvinner til det private næringslivet.

- Dette er en tendens vi særlig har sett i Sjøforsvaret, men som vi nå også ser i Luftforsvaret. Skal Forsvaret bevare sin operative evne, må vi se nærmere på hvordan vi best kan beholde disse folkene. Lønn kan være ett insitament. Vi må evne og være konkurransedyktige, slik at vi beholder teknisk viktig personell i fremtiden, sier Bruun-Hanssen.

Forsvarsdepartementet arbeider for tiden med en egen kompetansereform som skal møte personelljakten fra næringslivet.

Den nye forsvarssjefen er ikke i tvil om at utenlandsoperasjonene har vært viktige.

- Det er selvsagt til enhver tid politikerne som avgjør om vi skal delta i utenlandsoperasjoner, men oppdraget i Afghanistan har utvilsomt bidratt til å styrke Forsvarets operative evne, kompetanse og utvikling.

64 milliarder

Investeringsrammen for de nye kampflyene, F-35, er på ca. 64 milliarder 2014-kroner.

- Trenger vi disse flyene?

- De er et viktig element i et innsatsforsvar, og gir oss en betydelig militær slagkraft.

I løpet av 2014 skal den nye forsvarssjefen, som selv er tid-ligere ubåtsjef, gi regjeringen råd om Norge skal kjøpe nye ubåter eller levetidsforlenge de eksisterende.

Haakonsvern blir viktig

- Jeg vil ikke forskuttere hva som blir anbefalt, men også ubåter er viktig for oss. De kan operere skjult og binder dessuten opp store ressurser hos en eventuell fiende, sier Bruun-Hanssen.

Haakonsvern er de siste årene kraftig opp. Den nye forsvars-sjefen slår fast at marinebasen vil være en viktig del av Forsvaret i mange år fremover.

- Basen er og skal fortsatt være et kraftsentrum for Sjøforsvaret, slår han fast.

— Blant de beste i klassen

Om Forsvaret ellers sier han:

- Jeg overtar stafettpinnen etter min forgjenger, og fortsetter videreutviklingen av et høyteknologisk forsvar.

- Vi er allerede blant de beste i NATO, og i ferd med å bli enda bedre, sier han.