Trafikkulykke i Arna

Bil utfor Gamlevegen. Traff lyktestolpe.