— Hvis dette vinner frem, er jeg redd for at vi havner si samme situasjon som siden 1993, nemlig at vi ikke får mer jernbane, sier Mona Hellesnes, fylkesvaraordfører og leder i Forum Nye Bergensbanen.

Hun snakker om protestene fra en rekke miljøorganisasjoner mot traseen som er valgt for Ringeriksbanen, banen som vil forkorte togturen Oslo-Bergen med én time. Stortingspresidenten bekrefter nå at traseen må opp i Stortinget på nytt, dersom regjeringen står på sitt foretrukne trasévalg. Det var akkurat denne trasékonflikten som stanset Ringeriksbanen tidlig på 2000-tallet.

Tung motstand

Det er litt av et knippe organisasjoner som har sendt felles brev til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Norsk ornitologisk forening, Fremtiden i våre hender, World Wide Fund for Nature,

TRASÉKONFLIKT: Den blå traseen er Kroksund-alternativet, som regjeringen ønsker. Den røde traseen er Åsa-alternativet, som Stortinget vedtok i 2002. En rekke miljøvernorganisasjoner protesterer mot valget av Kroksund-alternativet, og ønsker bane over Åsa eller Nittedal i stedet.

Samarbeidsrådet for biologisk mangfold, Greenpeace og organisasjonen For Jernbane har gått sammen om å protestere mot det de kaller et miljøfiendtlig prosjekt: Å bygge motorvei og ny jernbanelinje over kulturmark og vernet våtmark i Hole og Ringerike kommuner.

Bakgrunnen er at samferdselsministeren har gitt Jernbaneverket og Statens vegvesen i oppdrag å planlegge fellestrasé for ny E 16 og Ringeriksbanen over Kroksund mot Hønefoss.

«Vi tar sterkt avstand fra at det i det hele tatt planlegges ny firefelts E16 fra Skaret til Hønefoss, som vil gi økte klimagassutslipp og økt trafikk i Oslo-regionen (...) Vi finner det også uheldig at Statens vegvesen og Jernbaneverket legger bort traséalternativet for Ringeriksbanen via Åsa.» skriver organisasjonene.

— Veldig beklagelig

Det såkalte Åsa-alternativet går i en bue rundt de omstridte områdene, og det er dette alternativet som ble valgt av Stortinget i 2002. Organisasjonene mener derfor at regjeringen ikke kan skifte tilbake til Kroksund-alternativet uten et nytt stortingsvedtak. Forrige uke fikk de støtte for det synspunktet i et svarbrev fra stortingspresident Olemic Thommesen (H).

«På generelt grunnlag forutsetter presidentskapet at enhver regjering følger opp Stortingets vedtak (...) Dersom regjeringen skulle ønske en endring i stortingsvedtaket, fremlegges saken for Stortinget på ny» skriver Thommesen.

Miljøorganisasjonene håper i så fall at Stortinget vil stanse prosjektet, som de mener truer viktige miljøverdier og biologisk mangfold.

— Dette er en motstand som vi må ta på alvor, men jeg synes det er veldig beklagelig, fordi vi har felles mål om å få bygge mer jernbane, sier Mona Hellesnes.

Hun vil invitere miljøorganisasjonene til et planlagt frokostmøte om banen på Stortinget 7. januar, og håper å få i gang en dialog.

- Kan løses

— Men bane og ny vei over Kroksund vil medføre store inngrep i landskapet. Skjønner du at miljøorganisasjonene er skeptiske til en slik løsning?

— Jeg har stor respekt for at man jobber for naturhensyn, men jeg skulle heller ønske at vi kunne få en dialog om hvordan vi kan løse dette på en smidig måte. Jeg har vært på befaring i området, og mener at dette kan løses uten at vi berører verneområder.

Hellesnes mener at Kroksund-alternativet er det beste både for Bergensbanen og nærområdet.

— Vi må bygge en bane som er fornuftig i forhold til reisetid og transportkorridorer. Åsa-traseen tar lengre tid og løser ikke ut nye områder som kan gi folkevekst og næringsvekst, sier hun.

At banen er blitt koblet med ny firefelts motorvei, tror hun er uunngåelig.

— Jeg skjønner dem som bare vil ha bane. Men veien var kommet mye lenger i planleggingen enn bane, så den hadde kommet uansett. Da er det bedre å bygge begge to samtidig, sier Hellesnes.