Krever at det tas større hensyn til strandsonen

Nye byggeområder i strandsonen må tas ut. Utvidelse av eksisterende byggeområder i strandsonen må forbys.