Nordhordlandsbrua gratis til jul

Trafikantane avgjer sjølv kor snart dei kan køyra gratis over Nordhordlandsbrua. - Dersom trafikkveksten frå dei tre siste månadene held seg resten av året, er brua nedbetalt før året er ute.