På tirsdag avgjør bystyret i Bergen hvor Bybanen mot Åsaneskal legges. Fortsatt er det helt i det blå, hvilket forslag som vil fåflertall.

På oppdrag fra BT har Respons Analyse spurt bergenserne omhvilken bybanetrasé de vil ha. Over halvparten vil at den skal gå inn i tunnelved Kjøttbasaren, mens tre av ti vil ha dagløsning over Bryggen (se grafikk).Tunnelinnslag i Peter Motzfeldts gate var ikke et alternativ i meningsmålingen.

Nesten dødt løp

Selv om de fleste ønsker en tunnelløsning, kan undersøkelsenindikere at noen flere er blitt positive til at Bybanen skal gå over Bryggen.31 prosent svarer nå at de ønsker banen over Bryggen. I mars svarte 23 prosentat de ønsket denne løsningen. Da ble de bedt om å velge mellom Bryggen ellertunnel, uten at det ble oppgitt noen spesifikk tunnelløsning. Undersøkelsene erimidlertid ikke direkte sammenlignbare, fordi spørsmålene som er stilt ikke er identiske.

Sentrumsbeboerne er klart mest positive tilBryggen-løsningen.

— Herer det nesten dødt løp mellom Bryggen og Kjøttbasaren, sier Eidset.

Sosialbyråd Dag Inge Ulstein (KrF) antyder at enda flerehadde ønsket dagløsningen hvis de hadde sittet på all informasjonen om de uliketraseene.

— Jegskulle ønske at alle hadde lest fagrapportene som var bakgrunn for standpunktetKrF landet på, men i det siste tror jeg vi har fått argumentene forBryggen-løsningen bedre frem. Det har nok vært en medvirkende årsak til atflere ønsker dette.

Prioriterer utbygging

Ulstein og KrF vil helst ha Bryggen-løsningen, men menerlikevel det avgjørende er at banen bygges ut raskest mulig.

— Detviktigste er at vi får sikret kontinuerlig utbygging. Det verste er hvisbybanebyggingen stopper opp, og dette mener også bergenserne er viktig.

Julie Andersland (V) mener utviklingen viser at de flesteønsker at Bybanen skal gå mest mulig i dagen.

— Dettetyder på at flertallet av bergenserne ikke vil ha en T-baneløsning gjennomsentrum, og at de fleste heller ønsker en dagløsning, sier Andersland, sommener undersøkelsen viser at Bryggen-alternativet ikke er dødt.

— Jegtror motstanden mot Bryggen-løsningen vil bli enda mindre når det blir tydeligat tunnelinnslag ved Kjøttbasaren kan føre til forsinkelser og problemer medkulturminner, i tillegg til at det kan bli fryktelig dyrt. Jo dyrere løsningenblir, desto mer bompenger må bergenserne betale.

- Merkeligtolkning

Aps gruppeleder Harald Schjelderup mener spørreundersøkelsenlider under at bergenserne ikke har blitt spurt om de ønsker tunnelinnslag iPeter Motzfeldts gate.

— Denhar den store mangelen at det tredje alternativet ikke er tatt med, men denbekrefter vår oppfatning, nemlig at et stort flertall av bergenserne ikkeønsker bane over Bryggen, sier Schjelderup, som er kritisk til Anderslandstolkning av resultatene.

— Deter en tolkning jeg synes er spesiell. At flere enn sist vil ha banen overBryggen, tror jeg skyldes at mange ser på Kjøttbasaren som en dårlig løsning.Jeg vil tro at de fleste bergenserne verken vil ha den over Bryggen eller innved Kjøttbasaren, sier Schjelderup.

I meningsmålingen svarer imidlertid bare 12 prosent at deikke ønsker Bryggen eller Kjøttbasaren.

- Ikkeaktuelt med Bryggen

Byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen (H) er fornøyd med atflertallet støtter byrådet.

— Deter gledelig at et flertall av bergenserne støtter byrådspartienes løsning meden kort tunnel. Ut fra denne målingen kan man også hevde at åtte av tibergensere vil ha en løsning som går over Torget, siden begge alternative hardet til felles, skriver hun i en e-post.

Hun er klinkende klar på at bane over Bryggen er uaktuelt.

— Bryggen-alternativeter dødt. Men noe av det viktigste med den løsningen er at den betjener helesentrum på en god måte, og nettopp det blir godt ivaretatt med tunnel i områdetrundt Vetrlidsallmenningen.

NB: Denne saken er blitt endret etter første publisering. I denopprinnelige saken sto det at sentrumsbeboere ønsket Bybanen over Bryggen. Deter ikke riktig. Også i sentrum ønsker flest tunnel ved Kjøttbasaren.

BTpresiserer også at spørsmålene i denne undersøkelsen ikke er identiske medtidligere bybaneundersøkelser, og at de derfor ikke er direkte sammenlignbare.Det er derfor vanskelig å si noe sikkert om utviklingen i bergensernesholdninger basert på de nye tallene.

NETT_valg_juni14.jpg