Større satsing på trafikantåtferd

Trass i bygging av gang- og sykkelvegar og andre fysiske trafikksikringstiltak som er vurdert å ha stor ulukkesreduserande effekt, har ikkje talet på trafikkskadde gått så mykje ned som venta.