Fiskeridirektøren avviser rollekonflikt

Fiskeridirektør Liv Holmefjord har tatt millionutbytte fra AS Bolaks, og har ingen planer om å selge seg ut.

Publisert:

«INGEN KOBLING»: - Det er ikke rett å koble driften i AS Bolaks med min jobb som fiskeridirektør, sier Liv Holmefjord, den øverste sjefen for Fiskeridirektoratet (Arkivfoto: Andrea Strømmen). Foto: Andrea Strømmen

Holmefjord har gjennom sitt heleide selskap, P2H Invest, tatt ut rundt 3,7 millioner kroner i utbytte fra AS Bolaks i årene 2010 til 2014. Regnskapstall og eventuelt utbytte for fjoråret, foreligger ennå ikke.

— Personlig har jeg tatt ut ca. 500.000 kroner fra P2H Invest AS i denne perioden, opplyser fiskeridirektøren.

Les mer:

Les også

- Var tungt å destruere en million fiskemåltider

Nesten 400.000 laks døde i to av oppdrettsanleggene til AS Bolaks i Sævareidfjorden i Fusa. Mattilsynet mener driften har vært uforsvarlig,og krever at produksjonen de neste årene må reduseres drastisk.

Bergens Tidende har stilt Holmefjord spørsmål om hennes tilknytning til oppdrettsnæringen gjennom eierandelen i AS Bolaks og rollen som øverste sjef for Fiskeridirektoratet. Holmefjord har svart på e-post.

— Ikke involvert i driften

Du er medeier i Bolaks, et selskap som flere ganger har vært i søkelyset i forbindelse med lakselusproblemer, ILA-smitte, rømming og nå uvanlig høy dødelighet ved to anlegg i Sævareidfjorden. Svekker dette din autoritet og troverdighet som øverste sjef for landets fiskeriforvaltning, et organ som også fører tilsyn med oppdrettsanlegg?

— Jeg er ikke involvert i driften av AS Bolaks, og har derfor ikke kjennskap til detaljer ved denne. Jeg mener derfor at det ikke er rett å koble driften i selskapet med min jobb som fiskeridirektør.

- Forstår du at det reises spørsmål ved din rolleforståelse?

— Jeg forstår at det for dem som ikke måtte ha kunnskap om min rolle i forhold til driften i selskapet, og de rutiner som er etablert for å håndtere situasjoner der jeg er inhabil, kan stille spørsmål ved dette.

Inhabil uansett

- Har du vurdert å selge deg ut av Bolaks for å unngå habilitetsspørsmålene som dukker opp med jevne mellomrom?

— Nei. Siden AS Bolaks er et familieselskap vil jeg for øvrig være like inhabil selv om jeg ikke var eier, nettopp på grunn av familieforholdene til de øvrige eierne.

Les mer:

Les også

Syk laks ga tap for fiskeridirektør

— Du erklærer deg inhabil i saker som handler om Bolaks, men du er like fullt engasjert på eiersiden i en næring som Fiskeridirektoratet har et overordnet forvaltningsansvar for. Mange ville opplevd det som en krevende rollekonflikt?

Mitt eierskap var kjent før jeg fikk jobben første gang, og det ble da gjort en vurdering av om dette var forenlig. Konklusjonen fra mine overordnede var at det var det, så lenge forvaltningsloven ble fulgt. Det vil si at jeg trer til sider i saker der jeg er inhabil, og at det er etablert rutiner for å håndtere disse. Etter min vurdering har dette fungert godt i de syv årene jeg har vært fiskeridirektør.

Parallell til Oljedirektoratet?

- Oljedirektoratet har retningslinjer som gjør at de ansatte ikke lenger kan eie aksjer eller verdipapirer i selskaper som de fører tilsyn med. Begrunnelsen er at det ikke skal være tvil om Oljedirektoratets uavhengighet i de sakene organet jobber med. Bør ikke det samme prinsippet også gjelde ansatte i Fiskeridirektoratet?

— Den vurderingen som er gjort av min habilitet tilsier at forvaltningslovens regler ivaretar dette.

- Ansatte langs hele kysten

— Fiskeridirektoratet har ansatte og aktivitet langs hele kysten, og vi forholder oss til en rekke små og større aktører innen både fiskeri og havbruk. Vi rekrutterer medarbeidere som har kjennskap til og interesse for disse næringene.

Les mer:

Les også

15.000 laks døde under avlusing

— Det forekommer da også at ansatte av ulike årsaker erklærer seg inhabile. Dette kan være eierskap, men er oftere andre årsaker, som familieforhold eller personlige relasjoner. Det vil derfor være utfordrende dersom det ikke skulle være mulig å håndtere inhabilitet og samtidig jobbe i Fiskerdirektoratet. Så langt har jeg derfor vurdert at forvaltningsloven ivaretar dette.

- Håndtert av Mattilsynet

- Hva er din kommentar til at Mattilsynet nå krever en dramatisk reduksjon av produksjonen som følge av den store fiskedøden ved de to anleggene i Sævareidfjorden?

— Det er en sak som blir håndtert av Mattilsynet. Jeg har ingen kommentar til den utover at jeg forutsetter at AS Bolaks, som alle andre, forholder seg til regelverket og de som er satt til å håndtere dette.

Les mer:

Les også

Lakserepublikken Norge avkledd

Habilitet og konkurransehensyn

— Hvor mange ganger har du erklært deg inhabil i saker som involverer Bolaks?

Jeg er inhabil når Fiskeridirektoratet sentralt behandler enkeltsaker som gjelder AS Bolaks, men jeg har ikke oversikt over antallet. Videre har jeg erklært meg inhabil til å vedta saker knyttet til stamfisktillatelser, ut fra konkurranseforhold. Jeg har også i et tilfelle erklært meg inhabil i forbindelse med fastsettelse av intern policy i et saksområde som berørte AS Bolaks i større grad enn oppdrettsnæringen generelt, svarer fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Publisert: