Stor skilnad i bygde-velkomst

Bygder tek imot nyinnflyttarar på svært ulike måtar. Nokre er lukka, andre er opne. Erfaringar frå grender som tek varmt imot nye innbyggjarar og får dei til å bli, skal no overførast til andre norske lokalsamfunn.