Målet er å få greie på om disse kvinnene opplevde at de fikk god nok informasjon, og om de fikk være med og bestemme hvordan fødselen skulle forløpe.

Brukerundersøkelsen er et av flere tiltak som listes opp i et svar til Helsetilsynet, etter at tilsynet i en rapport ga krass kritikk av KKs rutiner i risikofødsler.

Tilsynsrapporten kom etter en setefødsel der barnet døde kort tid etter fødselen.

— Vi går i gang med denne spørreundersøkelsen når vi er i gjenge etter sommeren, sier klinikkoverlege Susanne Albrechtsen.

Om lag 3,5 prosent av alle fødsler i Norge er setefødsler.

Metodeboken skrevet om

I fødselen som gikk galt var det uklart hvem som skulle gjøre hva, mente Helsetilsynet.

Kvinnen ble bedt om å presse selv om hun ikke hadde full åpning, og beslutningen om keisersnitt ble tatt for seint.

Den ansvarlige legen fikk likevel ikke noen advarsel fra tilsynet, fordi rutinene til KK var for uklare.

Nå er metodeboken for setefødsler skrevet om, både når det gjelder ansvarsfordelingen mellom legespesialist og lege, hvordan infeksjon skal vurderes og hvordan overvåkingsdata tolkes.

— Vi har prøvd å omformulere metodeboken slik at det ikke skal være grunnlag for misforståelser, sier Albrechtsen, som understreker at slike justeringer er vanlige.

Vil sjekke journalene

Helsetilsynet ber KK vurdere om fødekvinnene får tilstrekkelig informasjon og medvirkning, og dette kommer klart frem i journalene.

Manglende informasjon og medvirkning var et tema også i en kritisk rapport fra Fylkeslegen i fjor, og KK har jobbet for å få dette på plass.

Stikkprøver har vist at det fortsatt er rom for forbedring når det gjelder å dokumentere dette i journalen, går det frem av svaret til Helsetilsynet.

Derfor vil KK nå utarbeide skriftlig informasjon til foreldre som står fremfor en setefødsel.

Dessuten skal alle journaler fra høstens setefødsler gjennomgås, for å sjekke om det fremgår klart i journalen at kvinnen er blitt informert og hørt.

I sommer ble det publisert en studie fra KK som viser at det er trygt å føde naturlig selv om barnet ligger i seteleie.