— Jeg er like lokalpatriotisk som de fleste, men heller ikke jeg kan forandre geografien. Fra hovedmarkedene må en seile 108 nautiske mil lenger for å komme til Bergen enn Stavanger, sier Evjen.

Konsulenten med lang erfaring fra shipping og logistikk mener at en heller bør samle seg om Risavika i Stavanger.

— Risavika er der allerede og havnen kommer til å bli enda bedre. Det vil være bedre om vi på Vestlandet samlet oss om å utnytte den effektivt enn å kjempe på hver vår kant. Hadde vi latt Risavika være Vestlandets hovedhavn, kunne vi sørget for å få en effektiv linje mellom Bergen og Stavanger, mener Evjen.

Bygg i Arna

Han har sett med undring på diskusjonen rundt godsplanene i Bergen. Fredag blir planene om fremtidig godshåndtering igjen diskutert i Bergen Næringsråd. Da legges den såkalte varestrømsanalysen for bergensregionen frem.

Politikere og næringsliv skal igjen diskutere hvor regionen skal ha terminaler for jernbane og havn. Nå utredes mulighetene for å plassere godshavnen på Flesland. Flere ønsker også å se på mulighetene for å forlenge jernbanen til området, og skape en såkalt intermodal havn.Evjen mener at en kaster bort penger dersom en nå går for en slik utbygging.

— Det vil bli en formidabel investering. Bare å bygge ut havnedelen vil ganske sikkert koste mellom to og tre milliarder. Er en veldig snill, kan en jernbanetilknytning koste rundt tre-fire milliarder, sier Evjen, som mener at Bergen ikke har et industrielt oppland som kan forsvare byggingen av en slik infrastruktur.

— En slik investering vil selvsagt gå på bekostning av noe annet, som for eksempel opprusting av jernbanen. Det er mer fornuftig å bygge en jernbaneterminal i Arna, med tilknytning til et ytre ringveisystem utenfor Bergen sentrum, sier Evjen.

Ut av Bergen havn

Han mener at det ikke er behov for å samlokalisere godshavn og jernbaneterminal.

— I dag er det forsvinnende lite gods i Bergen som går fra sjø til jernbane og omvendt.

Han mener at Bergen heller ikke har forutsetninger for å bli en stor havn.— Selv med en dobling av godset i havnen fra dagens nivå de neste 15 årene, vil Bergen forbli en ganske liten havn, påpeker han.

Evjen mener at det er fullt mulig å utvikle infrastrukturen i og rundt Bergen. Da vil en frigjøre havneareal i sentrum og samtidig ivareta behovet for nødvendig havnekapasitet.

— Det vil være fornuftig å utvikle private havner for å dekke behovet bergensområdet har, sier Evjen, som peker på Ågotnes som et godt alternativ.

— I tillegg er det muligheter på både på Hanøytangen og Mongstad. Ved å gjøre det lønnsomt å bygge ut flere private havner, kan en frigjøre havnearealene i Bergen sentrum. I dag er aktiviteten i Bergen havn ganske liten, og i praksis bruker en det beste området i Bergen til å lagre konteinere. Det er ikke fornuftig.

- Får mer gods

Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen mener at bergensområdet uansett trenger en godshavn, og at det ligger til grunn for dimensjoneringen av en ny havn.

— Godsmengden hos oss vil ikke bli mindre i tiden fremover, uavhengig av utviklingen i Stavanger, påpeker Nilsen.

Han understreker at de fortsatt utreder mulige løsninger, inkludert et kombinasjonsalternativ med flere havner i bergensområdet.

— Det vi må avklare først, er om gods i havn og bane bør ligge samme sted. Det vil legge noen sterke føringer på hvilke alternativer vi kan gå for, sier Nilsen.

Skal vurdere

Han er enig med Evjen i at investeringskostnadene vil bli store dersom jernbanen og havnen skal samlokaliseres. Nilsen er også enig i at lite gods i dag går mellom jernbane og sjø.

— Men for transportørene er det en stor fordel å lagre konteinere til godstransport på samme sted, sier Nilsen.

Han synes likevel at Evjens motforestillinger er interessante.

— Men alle momenter som kommer frem, skal vi ta med i vurderingene.

Blir helt feil

Styreleder Leif-Arne Strømmen i Logistikk- og Transportindustriens Landsforening, Region Bergen, er alt annet enn enig med Evjens uttalelser.

— Havner er en del av den nasjonale infrastrukturen, akkurat som jernbaneterminaler og lufthavner. Norges nest største by må ha den type infrastruktur. Så kan vi stille oss spørsmålet; skal den være privat eller offentlig?

Strømmen svarer selv, og mener det er klart at den type kritisk infrastruktur bør være på offentlige hender.

— Evjen representerter rederisiden, og det er ingenting som hindrer dem fra å dra til Risavika, og ikke anløpe Bergen havn. Det kan de gjøre i morgen om de vil. Når de ikke gjøre det, og fremdeles kommer til Bergen, så må det være for en grunn.

Mer gods

Så lenge Norge har så mye eksport, og da spesielt fisk, vil det fremdels være containerskip som seiler kysten opp til Bergen, Måløy og Ålesund, mener Strømmen. Han mener Bergen ikke står noe tilbake for Stavanger.

— Bergen indre havn har et større godsvolum enn Risavika, og det er ingenting som tilsier at volumene skal flyttes sørover.

Hva mener du? Hvor bør havnen ligge?