VIL REDUSERE: Vi møter Julie Andersland (V, til venstre), Tina Åsgård (SV) og Endre Tvinnereim (Byluftlisten) legger frem en rekke forslag for å redusere gjennomgangstrafikken i Sandviken. Slik vil de bøte på konsekvensene en bybanetrasé over Bryggen eller gjennom en sentrumstunnel vil få for trafikken i nærmiljøet.

De to partiene samt Venstre skisserer flere løsninger for hvordan trafikksituasjonen i løypen Sandviksveien — Nye Sandviksveien- Øvregaten kan forbedres.Saken, som skal opp i bystyrets junimøte, har de jobbet med siden før jul. Blant annet foreslår de å:

Legge brostein på hele strekningen

Stenge for biltrafikk ved nedre Fløibanestasjon

Øke bussfrekvensen

Bygge bomstasjoner

Stort behov for endring

SVs Tina Åsgård er ikke i tvil om behovet for endring av dagens situasjon i Sandviken.

— Vi vet at det er et politisk flertall for å gjøre Bryggen bilfri. Da må alle i bystyret tenke gjennom hvilke konsekvenser et slikt vedtak vil ha for trafikken i Sandviken. For eksempel ønsker vi ikke å gjøre situasjonen verre for Øvregaten, den eldste gaten i Bergen, som også Riksantikvaren har uttrykt bekymring for.

Et av punktene deres er at det skal iverksettes «økonomiske virkemidler» for å fjerne gjennomgangstrafikken på denne strekningen. Med det menes bomstasjoner.

— Hadde vi blitt kvitt gjennomgangstrafikken, så ville forholdene vært mye bedre enn de er i dag. Det går an å sette opp to bomstasjoner, en i nord og en i sør. Passerer du begge to innenfor et gitt tidsrom, så betaler du. Gjør du ikke det, og faktisk har noe i Sandviken å gjøre, så blir du ikke belastet.

I tilleggsutredningen som byrådet la frem, skisseres det hvor disse stasjonene kan settes opp. Mulige steder er rundt Vetrlidsallmenningen, samt en ved Munkebotn.

Åsgård påpeker at dette ikke skal være stasjoner som er en del av selve bompengeringen i Bergen, de skal kun ha en trafikkavvisende effekt.

Positiv mottakelse

Endre Tvinnereim i Byluftlisten tror lokalbeboerne vil være positive til at det settes opp bomstasjoner.

— De vil unngå gjennomgangstrafikken. Folk som bor der trenger ikke kjøre gjennom begge bommene. Men dette må selvsagt utformes slik at det ikke går ut over de fastboende.

For Tvinnereim er det viktig at bybaneutbyggingen mot nord ikke fører til økt trafikk i disse boligstrøkene.

— Det er en god del folk som bor her, det er en ungdomsskole og en barneskole. Beboerne er bekymret over konsekvensene.

Han er mer opptatt av å få en trafikkreduksjon i disse gateløpene enn å fjerne gjennomgangstrafikken over Bryggen.

— Det er ikke noen barn som bor på Bryggen.

Alle de tre partiene er enige om at Bybanen bør gå over Bryggen.

— Kritikken mot oss som ønsker dette er at det vil føre til økt biltrafikk i Sandviken, hvis man ikke gjør noen grep. Men det er mulig å gjøre noe, og disse tiltakene mener vi må komme på plass uavhengig av hvilken bybanetrasé som velges, sier Julie Andersland (V).

Ikke flere tunneler

Hele det aktuelle strekket er et område hvor det bor mye folk, i verneverdige bygningsmiljø. Blant forslagene partiene fremmer finner man ikke den mye omtalte Skansetunnelen, som et flertall i bystyret ønsker å bygge for nettopp å fjerne bilene fra Bryggen.

— Vi mener den bymiljøtunnelen ville gjort situasjonen verre. Ganske mange bruker allerede Fløyfjellstunnelen fremfor å kjøre via gateløpene. Det mest realistiske utløpet for tunnelen er nettopp i Nye Sandviksveien, som vil føre til en trafikkvekst i den gaten vi vil ta ekstra hensyn til her.

Venstre var tidligere for Skansetunnelen som en forlengelse av Fløyfjellstunnelen, men vil ikke prioritere den nå.

— Det forslaget som kommer nå er ikke utredet og fortsatt veldig uklart. Spørsmålet er om den ikke heller vil føre til mer trafikk, sier Andersland.

Bør det bygges nye bomstasjoner på strekningen sentrum - Sandviken? Si din mening i kommentarfeltet!