- Økt pappaperm, bedre likestilling

Fedrekvoten i fødselspermisjonen gjør at fedre bruker mindre tid på jobb også når barna blir eldre, viser den første studien av effektene av pappapermisjon.