Tomtene i Geithusvegen har en antatt salgsverdi på mellom åtte og ti millioner kroner. Vei, vann og kloakk er ført frem til tomtegrensene, og den ene tomten er dessuten ferdig planert. Alt sammen har Gunnar Gjellestad selv bekostet.

— Så sent som for to år siden fikk jeg matrikkelbrevene på tomtene og bekreftelse på at de kunne brukes til boligformål, sier han.

Helomvending

Den nye kommuneplanen, som ble endelig godkjent i april i fjor, endret alt. Da havnet plutselig tomtene hans innenfor en sone der flystøyen ble anslått som for høy til at boligutbygging kan tillates.

Det er utearealene som er «problemet». Selve husene på de tre eiendommene kan støyisoleres, men kommunen krever at 150 kvadratmeter av utearealene blir skjermet for den flystøyen Avinor antar kan komme frem mot 2050.

— I praksis er det umulig å få til en utendørs støyskjerming av 150 kvadratmeter, sier Gjellestad.

Gunnar Gjellestad undrer seg over kommunens fremgangsmåte i saken.

— Flystøyberegningene tar utgangspunkt i at det kommer ytterligere en rullebane på Flesland, men denne ligger ikke inne i den gjeldende arealplanen til kommunen. Jeg trodde at det var den eksisterende arealplanen som skulle legges til grunn, sier han

- Kjøpt en vare uten verdi

Gjellestad har brukt over 300.000 kroner på støyberegninger, og til kommunale gebyrer.

— Kommunen har rett og slett solgt tjenester som ikke har noen verdi, sier han.

Beregningene viser at tomtene har en fremtidig støy på 59,4 desibel. Støygrensen i kommuneplanen er 55 desibel, og de nyeste statlige retningslinjene setter grensen på 52 desibel. I praksis er det fremdeles 55 desibel som gjelder i Bergen, selv om Fylkesmannen kan omgjøre utbygginger med støy over 52 desibel.

Synes synd på andre

Gunnar Gjellestad har tatt saken opp direkte med byråd Filip Rygg (KrF). I en e-post avviser byråden på vegne av kommunen at den har noe erstatningsansvar for dette.

Selv om han sitter med tre tomter som først ble godkjent for boligformål, men som ikke lenger er byggbare, sier Gjellestad at andre grunneiere er verre stilt enn ham.

JA BLE TIL NEI: Gunnar Gjellestad fikk først grønt lys for å selge og bebygge denne panoramatomten på Hjellestad. Så fikk han vite at nye beregninger av fremtidig støy av flytrafikk til og fra Flesland gjør tomten uegnet til boligformål.
Odd E.Nerbø

— Byggeforbudet får større konsekvenser for barnefamilier som har tatt opp lån for å kjøpe flotte tomter her i Hjellestad-området. Nå sitter de med eiendommer de ikke får bygge på, og som de heller ikke får solgt, sier han.

Tvil om fremtidig støy

Gunnar Gjellestad er pensjonist, og har brukt mye tid på å sette seg inn i denne saken. Han undrer seg over at Avinor og kommunen kan basere beslutningene sine på prognoser over flytrafikken som ligger så langt frem i tid.

Han støtter seg dessuten til flere uttalelser han har funnet om flystøyen. Blant annet mener en konsulent i Multiconsult at den antatte økningen i flytrafikken frem til 2050 vil bli utjevnet, og kanskje til og med redusert, som en følge av at flytypene som vil bli bygget, støyer mindre enn eldre fly.

— Hva gjør du videre med saken din?

— Først og fremst setter jeg min lit til at det nye støykartet som er under utredning, fører til at eiendommene mine kommer utenfor den gule sonen som det i dag er byggeforbud i. Siste utvei blir å bringe saken inn for rettsapparatet. Jeg tror jeg har en god sak, sier Gunnar Gjellestad.