Oppvask etter landskapsvern

Sotra Steinindustri AS i Sund kjøpte næringsareal som Riksantikvaren no vil verne. Styreformann Arne Njøten meiner kommunen får eit leveringsproblem.