Stenger byens travleste bussgate i ett år

Olav Kyrres gate skal rustes opp. Da må tusenvis av busspassasjerer flytte til nye, midlertidige holdeplasser.

Publisert:

BUSSGATEN: Olav Kyrres gate er den viktigste gaten for busser i sentrum. Fra mars neste år blir den stengt i ett år. Foto: Odd E. Nerbø

Byrådet skal neste uke behandle planene for opprustning av Olav Kyrres gate. Det er i dag den store bussgaten i Bergen sentrum, der omtrent alle busser nordfra og de som skal vestover har holdeplass.

Skyss har tidligere opplyst at det på det meste er opptil 245 bussavganger i timen fra gaten og nabogaten Christies gate.

Fra mars neste år må mange av avgangene avvikles andre steder i sentrum. Da skal nemlig Olav Kyrres gate stenges for gjennomkjøring i ett år, mens gaten graves opp og rustes opp.

– Byggeperioden vil føre til vesentlige ulemper for mange av passasjerene, over ganske lang tid, men opprustningen vil gjøre forholdene bedre for våre reisende, opplyser Gudrun Einbu, konstituert avdelingsleder for avdeling trafikktilbud i Skyss.

– Tilfredsstiller ikke krav

Gaten ble sist opprustet tidlig på 1990-tallet, er preget av setningsskader og tilfredsstiller ikke krav til universell utforming, skriver byrådet. Det anbefaler derfor opprustningen, med forventet anleggsstart i mars neste år. Prosjektet er i regi av Miljøløftet, det vil si et samarbeid mellom kommune, fylke og Statens vegvesen.

Fortauene og venteareal skal utvides slik at kollektivbrukere og andre gående får bedre plass. Trafikksikkerheten og ruteinformasjon skal bli bedre og gaten skal møte kravene til universell utforming. For å få til dette, reduseres kjørearealet i nordøstre del, heter det i forprosjektet som er laget.

Selv om det ikke er lagt opp til at Olav Kyrres gate skal være en viktig sykkeltrasé, skal det bli et såkalt «rullevennlig dekke» langs gatens østre fortau på 1,5 meter bredde. Feltet er en del av kjørebanen og ikke et eget sykkelfelt.

SLITT: «Gaten er preget av setningsskader», skriver byrådet. Her er Olav Kyrres gate ved Byparken. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Helt nytt busskart

Den store utfordringen er hva man skal gjøre med busstrafikken i anleggsperioden. Det vil ikke la seg gjøre å bruke gaten i ett år. I samråd med Skyss er det derfor utarbeidet alternativ for midlertidige ruteomlegginger for buss og faseplaner for stengt gate.

Det betyr at de mange tusen som er vant med å bruke Olav Kyrres gate som av- og påstigningsplass i sentrum, må finne frem til nye holdeplasser, og at bussene må finne andre ruter gjennom sentrum.

Skyss har planlagt å etablere midlertidige holdeplasser tre steder:

  • I Lars Hilles gate, mellom KODE/Bergen Kunsthall og Griegakademiet er det tenkt å sette opp fem busskur.
  • I Nygårdsgaten litt forbi Grieghallen, er det tenkt å sette opp to busskur.
  • Ved Blomsterpaviljongen på Bystasjonen skal det komme fem busskur

Bussene som går fra nord til vest må kjøre Allehelgens gate/Nygaten/Kong Oscars gate/Strømgaten og så inn i Lars Hilles gate sørfra, før de kan fortsette inn i busstunnelen mot Puddefjordsbroen.

STENGES: Hele den delen av Olav Kyrres gate som er merket i rødt, skal stenges mens anleggsarbeidet pågår. Foto: Statens vegvesen (illustrasjon)

Må stenge nesten hele gaten

Opprinnelig la forprosjektet opp til at deler av Olav Kyrres gate kunne være i bruk under byggeperioden, mens detaljprosjekteringen har vist at dette ikke kan la seg gjøre.

Den siste biten mellom Foreningsgaten og Nygårdsgaten vil imidlertid være åpen, slik at bussene kan svinge inn i busstunnelen.

«Da gaten er svært viktig for kollektivsystemet er det av stor betydning at midlertidige holdeplasser og traseer gjennom sentrum, og til busstasjonen, sikres tilstrekkelig kapasitet og god fremkommelighet» skriver Hordaland fylkeskommune i sitt høringssvar til saken.

Selv om hele gaten vil være stengt for langsgående biltrafikk i ett år, vil arbeidet skje i faser som sikrer at det er tilkomst for varebiler og andre kjøretøy som skal inn på Torgallmenningen, samt for fotgjengere.

MOSAIKKGATE: Keramiker Elina Brandt-Hansen (t.v.) laget designet for den tusen meter lange mosaikken i Olav Kyrres gate. Her sammen med Ingrid Haukeland. Foto: Kristian Jacobsen (arkiv)

Lager ny mosaikk

Olav Kyrres gate ble kjent for utsmykkingen i mosaikk da gaten sto ferdig på 90-tallet. Mosaikken var laget av kunstneren Elina Brandt-Hansen, men ble etter hvert slitt. Store deler av mosaikken har løsnet og blitt asfaltert over i årenes løp.

I forprosjektet ble det foreslått å fjerne mosaikken, men det protesterte Byantikvaren mot. Nå er det bestemt at mosaikken skal reetableres med utgangspunkt i kunstnerens skisser, men i en mer holdbar utførelse.

«For å hindre at tilsvarende skader som kunstverket har i dag skal oppstå igjen, vil man øke tykkelsen på steinen, slik at de får samme dimensjoner som tilliggende smågatestein» skriver Statens vegvesen.

Publisert: