Bare i årets to første måneder passerte det 4566 færre kjøretøy i døgnet gjennom bomringen i Bergen enn tilsvarende måneder i fjor. Nedgangen er på 2189 kjøretøy for dem som kjørte inn til selve bykjernen i samme periode.

— Statistikken viser et klart skille mellom før og etter bomsatsene steg fra 15 til 25 kroner i bomringen 1. juli i fjor, sier Mahmoud Ebrahimi, førstekonsulent ved Statens veivesens veg- og trafikkavdeling i Fyllingsdalen.

Ifølge Ebrahimi kan det også være andre grunner til trafikknedgangen, som for eksempel økt bruk av Bybanen og endret kollektivtilbud.

Har egne målinger

De siste 20 årene har trafikken gjennom bomringen økt med 32 prosent, fra 70.653 kjøretøy i døgnet i 1994 til 93.067 kjøretøy i 2013. I samme periode har trafikken inn til bykjernen derimot gått jevnt nedover, med et fall på 14 prosent.

— Vi har montert passasjepunkter i veibanene som fører inn til sentrumskjernen. Det er grunnen til at vi klarer å skille dem som kjører gjennom bomringen - men ikke inn til selve sentrum - med dem kjører gjennom bomringen og havner i bykjernen, sier Mahmoud Ebrahimi.

Bilister som kommer gjennom Fløyfjellstunnelen fra nord, har for eksempel tre veivalg videre i spagettikrysset på Nygårdstangen, to bort fra sentrum og ett inn til sentrum.

Vegvesenet har åtte slike målepunkter rundt bykjernen. De viser altså at trafikken inn til sentrumskjernen har vært jevnt nedadgående i lang tid.

50 prosent nedgang

Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen sier det er gledelig at trafikken gjennom bomringen er gått ned etter at prisen for å passere ble satt opp midt i fjoråret.

— At utviklingen fortsetter inn i 2014, viser at bompengepakken virker og er viktig for hele trafikkutviklingen inn mot Bergen.

Nilsen peker samtidig på at Bybanen har bidratt vesentlig til at stadig flere langs bybanetraseen velger kollektivt.

— I de bydelene hvor Bybanen trafikkerer, ser vi en økning i kollektivbruken på 50 prosent. Det viser bare hvor viktig det er å fortsette utbyggingen og få innvilget ny belønningssøknad, sier fylkesordføreren.

Belønningsmidler er statlige penger som skal fremme kollektivtransporten og bedre miljøet i norske byer. Bergen må forplikte seg til at biltrafikken ikke øker i avtaleperioden, og at trafikken mot sentrum reduseres.

Ned også i rushtiden

Videre utbygging av gjennomgående sykkelveier inn mot sentrum, står også høyt på Nilsens prioriteringsliste.

— Her kan vi dessverre vise til lave tall i dag, så potensialet er stort. Dessuten tror jeg det i dag er en større bevissthet blant folk om behovet for å redusere forurensningen i Bergen.

Vegvesenets åtte målepunkter inn mot sentrumskjernen viser for øvrig at trafikken i rushtiden på hverdager har gått ned med 2,2 prosent fra 2010 til 2013. Rushtiden er definert til tidsrommene 07.00- 09.00 og 15.00- 17.00.

Totalt passerte det i fjor 34 millioner kjøretøy gjennom de syv bompengestasjonene som opprinnelig utgjorde bomringen i Bergen. Av disse havnet nærmere 15 millioner innenfor sentrumsgrensen. I dag er det 14 bomstasjoner i Bergen.