Psykisk skadde ventar framleis på medaljar

I to år har Forsvaret vurdert om fleire psykisk skadde soldatar fortener medalje. Forsvarssjefen har ennå ikkje bestemt seg.

FEKK MEDALJE: Løytnant Lars Kristian Lauritzen fekk krigskorset med sverd av Kong Harald under markeringa av frigjeringsdagen og den nasjonale veterandagen, Akershus festning.
SEREMONI: Forsvarssjef Harald Sunde deler ut medaljar med jamne mellomrom, som her under ein seremoni i Rena leir i 2009. Så langt har ingen fått medalje for å ha vorte psykisk skadd i strid for Noreg.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ni år gammel

Onsdag delte kong Harald og forsvarssjef Harald Sunde ut medaljar til i alt 18 norske soldatar på Akershus. Både statsminister Jens Stoltenberg og NATOs generalsekretær talte under den høgtidelege seremonien.

Dei 18 blei heidra for tapper innsats i Afghanistan, Libya og Bosnia.

Les også

Feiret frigjøringsdagen med å takke soldater

Ein av dekorasjonane som norske soldatar kan få, er «Forsvarets medalje for sårede i strid». Mottakaren må ha «blitt såret i kamphandlinger eller situasjoner som kan oppfattes som kamphandlinger», heiter det i statuttane.

Men ikkje alle krigsskadar er synlege. Dette varsla Forsvaret at også dei ville ta inn over seg, då dei i mai 2011 la fram handlingsplanen «I tjeneste for Norge».

Skulle gjennomførast i fjor

Der blir det slått fast at «Forsvaret vil vurdere anerkjennende tiltak for psykisk skadede, blant annet med utgangspunkt i danske erfaringer». Danmark har justert reglane sine, og gir dekorasjonen også til soldatar med psykiske etterreaksjonar.

Forsvarsdepartementet skulle følgje opp forslaget. «Gjennomføring: 2012», heiter det i planen.

8. mai 2013 er Forsvaret framleis i tenkjeboksen.

— I dag skulle 400 psykisk skadde veteranar stått på Akershus og fått medalje. Men det gjer dei ikkje, seier Anders Grindaker, talsmann for veteranorganisasjonen SIOPS. Dei representerer mange av soldatane som kjempar mot blant anna Statens Pensjonskasse for å få den erstatninga dei meiner dei har krav på.

Har studert Sverige, Danmark og USA

— Vi er nok litt på etterskot i forhold til handlingsplanen frå 2011. Saka ligg på Forsvarssjefens bord, seier seniorrådgjevar Tor Herman Hagen i Forsvarsdepartementet.

Allereie i september i fjor var saka ferdig handsama i Forsvarets dekorasjonsråd. Innstillinga frå rådet - som var hemmeleg - vart oversendt forsvarssjef Harald Sunde.

Sidan har saka vandra vidare til Forsvarets veteranteneste, som også sorterer under Sunde.

— Vi er i ferd med å ferdigstille ei tilråding, som vil bli sendt Forsvarssjefen i løpet av mai, seier Marius Lauritsen, kommunikasjonskonsulent i Forsvarets veteranteneste.

- Kvifor har dette tatt så lang tid?

— Vi ville sjå på praksis i fleire land, ikkje berre Danmark, seier Lauritsen. Både USA og Sveriges medaljesystem er nå studert.

Mood nøgd med dagens ordning

37 personar har fått såra i strid-medaljen sidan han vart oppretta i 2005. Ingen har så langt vorte innstilt til dekorasjonen på grunnlag av psykisk skade.

Sjefen for Forsvarets veteranteneste, generalmajor Robert Mood, meiner ordninga fungerer godt slik ho er.

— I utgangspunktet er eg nøgd med det regimet som er i dag, seier Mood. Han viser til at også statuttane alt nå opnar for at psykisk skadde kan få medaljen, og at dette gir mange moglegheiter.

— Vurderinga er ennå ikkje avslutta, men min konklusjon er førebels at dagens dekorasjonar og statuttar står seg godt, seier Mood.

Statuttane i dag set klare grenser for kva slags psykiske skader som kan gje medalje.

- Må vise at krig kostar

Posttraumatisk stressliding er ikkje kvalifikasjon god nok - så sant tilstanden ikkje er utløyst av ekstreme påkjenningar som sjølvmordsaksjonar eller «meget alvorlige gisselsituasjoner». Det er også krav om at kandidaten må ha vore til lege. Ved psykiske skader må ein psykiater stadfeste at statuttane er oppfylt.

Dei danske reglane er meir romslege, og gir blant anna rett til medalje dersom veteranen er vorte delvis ufør og det er sannsynleg at den internasjonale tenesta utløyste lidinga.

Talsmann Grindaker i SIOPS meiner det er ekstremt viktig for mange skadde veteranar å få ein medalje for det dei har vore igjennom.

— Det representerer ei anerkjenning som for mange er heilt avgjerande. Det vil også vere viktig for å vise samfunnet at krig faktisk kostar, seier Grindaker.

Publisert: