Særlig barseloppholdet på Kvinneklinikken i Bergen får svak karakter. På en skala fra en til 100 gir de nybakte mødrene følgende skår (landet samlet i parentes)

  • Relasjon til personellet: 67 (76)
  • Informasjon om kvinnens helse: 50 (58)
  • Informasjon om barnet: 57 (66)
  • Rammer og organisering under barseloppholdet: 55 (65)
  • Ivaretakelsen av partneren: 53 (73) Også når det gjelder oppholdet på fødeavdelingen skårer KK svakere enn snittet, men her er forskjellene mindre.

Undersøkelsen ble gjennomført fjerde kvartal 2011 av Kunnskapssenteret blant nybakte foreldre på alle landets fødeavdelinger.

— Ønsker brukernes syn

Prosjektleder Ingeborg Strømseng Sjetne understreker at målet denne gang er å se fødeavdelingene fra brukernes perspektiv:

— Fagfolk vil kanskje mene at andre forhold er viktigere når vi skal vurdere om en fødeavdeling er god eller ikke. Dette handler om hva brukerne opplever, sier hun.

- Hvordan vil du karakterisere forholdene ved norske fødeavdelinger?

— Mye er bra, men ut fra hva kvinnene har svart, bør sykehusene se på hvordan barseloppholdet er organisert. Mange kvinner opplever at de får dårlig informasjon om egen helse etter fødselen og om amming og annen ernæring for barnet. I det siste har det vært en del fokus på svangerskapsdepresjoner, men det tror jeg kvinnene hører lite om det på barsel, sier Sjetne.

- Mange sykehusavdelinger korter ned på liggetiden. Har lengden på oppholdet noe å si for hvor fornøyd kvinnene er?

— Ja, når det gjelder informasjon, er kvinnene mer fornøyd jo flere dager de har vært på sykehuset. Ellers er erfaringene blandet. De som opplever oppholdet på barsel rotete, er glade for å reise hjem. Noen svarer at de måtte hjem for å sove etter flere dager på firesengsrom.

Sjetne håper landets sykehus bruker pasientundersøkelsen til å gjennomgå tilbudet sitt.

Gammelt bygg

Klinikkdirektør Ingrid Johanne Garnes ved KK er ikke overrasket over at mange kvinner er misfornøyd med oppholdet på barsel. Når det gjelder fødesituasjonen er hun glad for at resultatet ligger tett på landssnittet.

I motsetning til andre moderne fødeklinikker har KK stort sett bare fire— og tresengsrom å tilby de nye familiene, med begrenset mulighet for fedrene å være til stede.

— Dette oppleves ikke riktig for den nybakte familien, men slik er virkeligheten i et bygg som var tilpasset forholdene i 1926, ikke 2014, sier hun.

Noe annet blir det når KK i 2022 skal flytte i nybygg sammen med Barneklinikken. Da blir familierom standard og syke barn må ikke lenger sendes til et annet bygg.

— Det blir helt fantastisk, sier hun med overbevisning.

- Vil dere gjøre noe annet med denne brukerundersøkelsen enn å peke på behovet for nybygg?

— Vi vil se på hva vi kan gjøre i form av bedre opplæring i barnestell og samtaler om mors helse. Sammen med våre gode samarbeidspartnere i kommunen må vi diskutere hva som kan gjøres bedre både i svangerskapsomsorgen og etter fødsel, sier Garnes.

Best på Stord

Av sykehusene ellers på Vestlandet er det Stord sjukehus som gjør det best.

Her er kvinnene langt mer fornøyd med oppholdet på barsel enn landsgjennomsnittet er. Også besøket på fødeavdelingen får bedre karakter enn snittet.

Voss sjukehus får litt bedre enn snittet for barseloppholdet, mens fødeavdelingen ligger omtrent på landsgjennomsnittet.

Av de mindre sykehusene vestpå er det Førde sentralsjukehus som gjør det svakest. Her ligger resultatene for både fødeavdelingen og barsel under landsgjennomsnittet.

Her kan du lese rapportene om alle sykehusene.