Det finnes en hel skog av ulike takst— og rabattsystemer i Norge, og hensikten med Vegdirektoratets nye arbeid er todelt:

  • Innføre et nasjonalt takst- og rabattsystem som er enkelt for bilistene.
  • Få en kraftig økning i andel bilister som bruker bompengebrikke. I dag er denne andelen enkelte steder redusert, noe som betyr at bompengeselskapene må bruke mer penger til å spore opp bilistene de skal sende regningen til.

Langt høyere kostnad

Sammen skal disse tiltakene føre til at færre bompengekroner forsvinner til kontroll og annen administrasjon, et problem blant annet Riksrevisjonen gjentatte ganger har kritisert.

Det finnes i dag 50 ulike bompengeselskaper, og selv om noen har systemer som er ganske like, så finnes det nesten like mange ulike takst- og rabattsystemer, skriver Aftenposten.no.

- Det koster mye mer å kreve inn bompenger fra dem som ikke har brikke, enn fra dem som har brikke. Samtidig er det mange steder ikke mer enn ti prosent rabatt for bilister som bruker brikke, sier fagkoordinator Åge Jensen i seksjon for brukerfinansiering i Vegdirektoratet.

Det koster mye mer å kreve inn bompenger fra dem som ikke har brikke, enn fra dem som har brikke. Åge Jensen i Vegdirektoratet

- En rabatt på ti prosent gir ikke en veldig stor motivasjon til å skaffe seg brikke. Man sparer ikke så veldig mye penger hvis man ikke kjører veldig mye. Derfor vil vi vurdere å øke forskjellene, sier Jensen.

Total omlegging

I dag kan norske bilister kjøpe seg rabatt på opptil 50 prosent hvis de forhåndsbetaler inn flere tusen kroner. Pengene trekkes så ved hver passering. Disse rabattene har fått kritikk for å være usosiale - fordi ikke alle har penger nok til å betale så mye på forhånd. I prinsippet kan alle kjøpe seg billigere passeringer, men i praksis er det lokalbefolkningen på hvert enkelt sted som bruker denne muligheten.

Det Vegdirektoratet nå vurderer, er en total omlegging av takst- og rabattsystemet. Det kan for eksempel bety ett nasjonalt bompengesystem hvor det er ulik pris for bilister med brikke og bilister uten. Bilistene har da ikke betalt inn penger på forhånd.

- Kan det for eksempel koste 20 kroner med brikke og 40 kroner uten?

- Vi vil vurdere et slikt toprissystem. Vi har ikke regnet på det ennå, og derfor er det uklart hvor stor prisforskjell det skal være. Tanken bør nok være at forskjellen i pris bør gjenspeile kostnadene for å kreve inn pengene. Samtidig må det være tilstrekkelig forskjell til at det blir betydelig mer attraktivt å skaffe seg bompengebrikke enn det er nå, sier Jensen.

Vil ha færre selskaper

Han sammenligner systemet med det Ruter kaller «ombordtillegg». Det innebærer at prisen for en enkeltbillett på buss, trikk og båt i sone 1 i Oslo koster 50 kroner. Hvis du kjøper billetten på forhånd, koster den kr 30 kroner.

Store kostnader til administrasjon har vært en gjennomgående kritikk mot bompengeselskapene i en årrekke, sist gjentatt av Riksrevisjonen i desember 2012. Som et tiltak har Regjeringen varslet at antallet bompengeselskaper skal reduseres fra dagens 50 til regionale selskaper. Det er tenkt at det skal være maksimalt ett selskap pr. fylke.

Stoppes ikke av EU-direktiv

EUs regelverk gjelder inntil videre utelukkende for tunge kjøretøyer, og kun på veier som er en del av det transeuropeiske transportnettet (TEN-T-nettverket). Det er i hovedsak de fleste europaveier i Norge. Reglene er laget for å hindre skjev konkurranse, og sier at ingen kan få høyere rabatt enn 13 prosent.

Selv om det er ulike takster for lette og tunge kjøretøyer i Norge, finnes det bare ett system for takster og rabatter. Derfor har EU-reglene i praksis også fått konsekvenser for personbiler. Dette er en årsak til at rabattsystemene er endret ved en rekke bompengeanlegg den siste tiden. Flere steder er rabattene redusert fra opptil 50 prosent og ned til 10.

EU-direktivet er tatt inn i norsk lov, og selv om det nå kun gjelder tunge kjøretøy, ligger det en mulighet for at dette i fremtiden skal gjelde for personbiler.

- Det er en usikkerhet om direktivet skal innføres for personbiler i fremtiden. Men vi kan ikke dermed la være å tenke på praktiske løsninger på våre problemer i dag. Hovedmotivasjonen vår er å bruke pris ved passeringer i bomstasjonene som virkemiddel til å øke brikkebruk for dermed få ned kostnadene til administrasjon, sier fagkoordinator Åge Jensen i seksjon for brukerfinansiering i Vegdirektoratet.

- Og uansett om direktivet også vil gjelde for personbiler en gang i fremtiden, så vil det bare gjelde på TEN-T-nettverket. Det betyr at det ikke vil gjelde for bypakker og for en rekke bompengeanlegg på andre veier.

Hva synes du om planene? Diskuter under: