Giardia-erstatning til bystyret

Byrådet har sluttet seg til kommuneadvokatens vurderinger når det gjelder kommunens erstatningsansvar overfor giardiaofrene.