Politimesteren foreslår å legge ned 17 lensmannskontor

Politimester Kaare Songstad vil legge ned 17 lensmannskontor i Vest politidistrikt. Samtidig ønsker han eget politikontor på Bergen lufthavn Flesland.

Publisert:

NY ORGANISASJON: Politi-Norge skal organiseres på ny, og politimester Kaare Songstad har planene klare for hvordan han mener Vest politidistrikt bør organiseres. Foto: Tor Høvik

Tirsdag offentliggjorde politimesteren sitt forslag til ny politistruktur for Vest politidistrikt.

– Hadde lav bemanning fra før

Kaare Songstad foreslår å legge ned disse lensmannskontorene:

Selje, Balestrand, Gaular, Jølster, Askvoll, Hyllestad, Luster, Aurland, Årdal, Gulen, Solund, Austrheim og Fedje, Ulvik, Vaksdal, Ullensvang og Eidfjord, Jondal og Samnanger.

Hvis politimesteren får det som han vil, kommer Vest politidistrikt til å spare tre millioner kroner i årlig husleie. Om lag 33 politiårsverk og 11 sivile årsverk vil frigjøres til patrulje og andre oppgaver.

Les også

Trenger politihelikopter her vest

– De lensmannskontorene som nå blir borte og slått sammen med større enheter, hadde i utgangspunktet lav bemanning, sier Songstad i en pressemelding.

I forslaget som politimesteren sendte på høring i oktober var lensmannskontoret i Svelgen, Bremanger i Sogn og Fjordane, samt lensmannskontoret på Osterøy i Hordaland foreslått nedlagt. Etter høringsrunden ønsker politimesteren å opprettholde begge disse kontorene.

Han ønsker også at de fire driftsenhetene i Bergen skal bestå.

Valgte Lærdal foran Årdal

Songstad mener det beste alternativet for lensmannskontor i indre Sogn vil være Lærdal, og ikke Årdal.

Bakgrunnen for det er ifølge Songstad at Lærdal har en sentral plassering i regionen - med høy trafikktetthet og stor andel tungtrafikk.

– Vi må bare ta innover oss at andre mener at Lærdal skal bestå som tjenestested, og ikke Årdal, sier lensmann Magne Knudsen om forslaget fra politimesteren.

Songstad foreslår også å opprette et nytt tjenestested på Bergen Lufthavn Flesland. Årsaken til det er at trafikken ventes å øke kraftig når den nye terminalen står ferdig neste høst.

Røde punkter i kartet viser lensmannskontor som er foreslått nedlagt. Blå punkter viser kontor og politistasjoner som er foreslått beholdt. I tillegg foreslår politimesteren et nytt konto på Flesland.

– Oppfyller krav til responstid

Songstad mener at nedleggelsen av 17 lensmannskontor ikke vil gå ut over kravene til responstid.

«Politidistriktet når resultatmålet om gjennomsnittlig responstid på henholdsvis 15 minutter til steder med mer enn 20 000 innbyggere, 25 minutter til steder hvor det er mellom 2 000–20 000 innbyggere og 40 minutter til steder hvor det er mindre enn 2 000 innbyggere.»

99 prosent av befolkningen vil i tillegg ha under 45 minutters kjøretid til nærmeste tjenestested.

Les også

Til beste for innbyggerne

Ulykkesutsatte tunneler

Vest politidistrikt er preget av store avstander, fjorder, fergestrekninger, rasutsatte områder og ulykkeutsatte tunneler. På politidistriktets veinett er det registret til sammen 667 raspunkter, heter det i rapporten.

«I tillegg er det 56 tunneler over 2000 meter med ett eller flere tunnelløp hvor flere tunneler er ulykkeutsatte. Fjelloverganger med vinterrestriksjoner finnes både mot nord, sør og øst. Det er en utfordring å sikre stabil
transport på vegnettet året rundt», skriver Songstad.

Mindre alvorlig krim i Sogn og Fjordane

I fjor ble det registrert 35.420 lovbrudd i Vest politidistrikt. 21.760 lovbrudd ble registrert i Bergen, det vil si 61 prosent av alle lovbrudd. 87 prosent av lovbruddene ble registrert i Hordaland, mens 13 stammet fra Sogn og Fjordane.

Kriminalitetsbildet i Sogn og Fjordane er preget av mindre alvorlig kriminalitet. Samtidig registreres tilfeller av alvorlig kriminalitet som vold og seksuelle overgrep.

«Vinningslovbrudd utgjør størst andel av anmeldte saker i Hordaland. I tillegg registreres grov og alvorlig kriminalitet som vold og seksuelle overgrep samt kriminalitet knyttet til organiserte grupper, herunder arbeidsmarkedskriminalitet, menneskehandel og narkotikakriminalitet. Bergen ansees som attraktivt sted for utenlandske kriminelle og Bergen er knutepunkt i narkotikamarkedet på Vestlandet», heter det i rapporten.

Det er Politidirektoratet som tar den endelige avgjørelsen. Dette vil skje i januar.

Publisert: