I kjølvannet av Gjørv-kommisjonens knusende rapport over politiberedskapen, har flere nødetater bidratt til Politidirektoratets utredning om ny helikopterberedskap for politiet.

Utredningen består av bidrag fra blant annet politiet, Forsvaret, Norsk Luftambulanse og svensk politi, og skisserer fem alternativer til fremtidig lokalisering av politihelikoptre i Norge. Bergen er med i alle de nye alternativene:

  • Alternativ 1: Ingen endring fra dagens situasjon.
  • Alternativ 2: Ny helikopterbase på Vestlandet bestående av to helikoptre med åtte mannskap.
  • Alternativ 3: To nye helikopterbaser, en på Vestlandet og en i Midt-Norge. To helikoptre i hver av basene, med totalt 16 mannskap.
  • Alternativ 4: Tre nye helikopterbaser; Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge. To helikoptre ved hver av basene.
  • Alternativ 5: Som alternativ 4, men med tre helikoptre i Nord-Norge.

Store investeringer

Gjørv-kommisjonen slo fast at mange liv kunne vært reddet 22. juli 2011 dersom det hadde vært et operativt politihelikopter tilgjengelig. På grunn av ferieavvikling ble det stående på bakken, og NRK var i helikopter over Utøya lenge før politiet kom til stedet.

I dag er det bare Oslo som har eget politihelikopter.

— Dette er en tidlig fase og politidirektøren skal si om han går videre med noe av dette til departementet, sier avdelingsdirektør for beredskap og krisehåndtering i Politidirektoratet, Kaare Songstad.

— Tror du denne rapporten vil føre til at det vil bli etablert flere helikopterbaser?

— Jeg er alltid optimist, men vi snakker her om investeringer som må prioriteres fra politisk nivå. Det utelukkes at politiet selv vil kunne finansiere dette over sine budsjetter.

Les også:

Les også:

Langt frem i tid

Geir Gudmundsen, politimester i Hordaland, er glad for at Vestlandet blir løftet frem som en aktuell region.

— Det er veldig positivt at man har fått utredet dette. Hvis vi får denne basen på Vestlandet, vil det være et kraftig løft. Vi har lange transportstrekninger både ved øyer og i fjellområder, slik at dette vil være et veldig bra tiltak for å bedre beredskapen.

— Når håper du å få en eventuell helikopterbase på plass?

— Det er en lang vei å gå, og vi vet at man først skal styrke beredskapen i det sentrale østlandsområdet. Dette vil nok ligge langt frem i tid.

Det har også vært snakk om at politiet og Forsvaret skal samarbeide om helikoptre. Dette er Gudmundsen også åpen for.

— I dag er det ingen helikopterressurser i bergensområdet som Forsvaret disponerer. Det er besluttet opprettelse av en base på Haakonsvern til NH90-helikoptre som fregattene skal bruke. Et eventuelt samarbeid om disse helikoptrene er ikke noe som ville vært oss imot. Men Forsvaret har, så langt politimesteren er kjent med, planlagt bruk av disse kun til eget formål.