Pasienten får sove i egen seng, får mindre smerter og infeksjoner. Og sykehuset driver mer effektivt.

Argumentene er mange for operasjoner som skjer uten overnatting på sykehus.

Likevel blir en stadig mindre andel av operasjoner ved norske sykehus gjort dagkirurgisk. Enkelte har ment at årsaken kan være en omlegging av finansieringen i 2010, som gjorde det mye mer lønnsomt å la pasientene ligge natten over.

For eksempel får et sykehus rundt 15.000 kroner for å operere ut en livmor og la pasienten sove en natt på sykehus, men bare rundt 6000 kroner hvis pasienten sendes hjem samme dag.

I Samdatas nye rapport for spesialisthelsetjenesten fra Helsedirektoratet, går det frem at tallet på pasienter som fikk dagkirurgi gikk tilbake med 1,1 prosent fra 2012 til 2013. Året før var nedgangen 1,3 prosent.

Samtidig ble det nær fem prosent flere pasienter fra 2012 til 2013.

— Tragisk at økonomien styrer

Overlege Inge Glambek ved Haraldsplass diakonale sykehus er styremedlem i Norsk Dagkirurgisk Forum (Nordaf) og engasjert i den internasjonale organisasjonen for dagkirurgi. Han liker dårlig utviklingen i Norge.

— Tallenes tale er klar. Det går tilbake med dagkirurgien til tross for at det faglig sett burde gått motsatt vei. Det er tragisk at de ulike helseforetakenes økonomi overstyrer de medisinske anbefalingene, sier Glambek.

— Flere forklaringer

Avdelingsdirektør Leena Kiviluoto i Helsedirektoratet skriver i en e-post at det fins flere forklaringer på nedgangen.

— Disse tallene må tolkes med forsiktighet, og gir ikke grunnlag for bastante konklusjoner, skriver hun.

Kiviluoto påpeker at nedgangen kan forklares med andre forhold, som at kirurgisk abort gradvis er blitt erstattet med medikamentell abort. Denne praksisen alene svarer for en reduksjon i dagkirurgi på nesten 5000 inngrep fra 2009 til 2013.

Tallene omfatter heller ikke operasjoner som skjer hos private avtalespesialister. Nærmere analyser viser at det har vært vekst for dagkirurgi innen ortopedi.

— Etter min mening er det vanskelig å konkludere om situasjonen for dagkirurgi basert på tallene til Samdata. Helsedirektoratet har ikke tall som tyder på at det er en økning i en natts opphold på sykehus, skriver Kiviluoto.