Avviser Anundsens fengsels-spareplan

Et flertall i Justiskomiteen sier blankt nei til justisminister Anders Anundsens forslag til omorganisering i Kriminalomsorgen.

VIL KUTTE: Justisminister Anders Anundsen vil omorganisere Kriminalomsorgen, men møter motbør i Stortinget.

Halvannet år har gått siden justisminister Anders Anundsen slo fast at han ønsker å redusere de tre administrative nivåene i Kriminalomsorgen til to.

Vil kutte ett nivå

Fengselsvesenet består i dag av Kriminalomsorgsdirektoratet, fem regionkontorer, og lokale fengsler og friomsorgskontorer.

Etter innføringen av Kriminalomsorgsdirektoratet, mener regjeringen at regionkontorene er blitt overflødige og bør fjernes. Argumentet er at en modell med bare et lokalt nivå og et sentralt direktorat, vil være mer effektivt.

— Dette er et viktig organisatorisk grep for å få flest mulig fengselsplasser ut av hver krone, sa Anundsen til NTB i juni i fjor - allerede ett år før saken ble sendt ut på høring.

Møter motstand

Nå får justisministeren motbør i Stortinget. Et flertall i Justiskomiteen, bestående av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet, avviser tanken. De mener dagens modell fungerer godt, og frykter omorganiseringen vil føre til et mer topptungt og byråkratisk direktorat.

"Et voksende direktorat vil koste å drifte, og dersom endringen gir en dårligere kriminalomsorg med den foreslåtte omorganiseringen, vil det gå utover de innsatte og koste samfunnet store beløp", heter det i innstillingen.

"Det er dokumentert at dette fungerer meget bra, både hva angår ressursbruk og god straffegjennomføring", skriver komiteen.

- Sentralisering

— Vi ser ikke at det er noen stor gevinst i å sette i verk en stor omorganisering for å fjerne et administrativt nivå. Derimot vil det trolig føre til en oppbygging av direktoratet, og sentralisering av arbeidsplasser, sier Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Han mener det skjer altfor ofte at Stortinget blir forespeilet store innsparinger ved omorganiseringer, uten at det faktisk slår til.

— Det har vært stor uro i Kriminalomsorgen om behandlingen av denne saken, og mange ansatte sier til oss at de ikke blir hørt godt nok, sier Ropstad.

  • Mindre utgifter til administrasjon
  • Et sterkere direktorat som leder for etaten
  • Mer ensartet praksis i saksbehandlingen
  • Et helhetlig blikk på straffesakskjeden - fra etterforskning til soning
    Justisdepartementet har tidligere anslått effektiviseringspotensialet til mellom 31 og 38 millioner kroner. Beløpet er senere nedjustert til 20 millioner kroner over en periode på syv år.

- Liten gevinst

Leder i Norsk fengsels- og friomsorgsforbund (NFF), Rita Bråten, mener den mulige gevinsten er altfor liten til å sette i verk en storstilt omorganisering.

— Vi stiller et stort spørsmål ved om det er fornuftig. Vi mener man bør ta et skritt tilbake og evaluere dagens ordning før man kaster den over bord. Jeg er veldig bekymret over at det er planlagt en stor omorganisering samtidig som budsjettrammene skal strammes inn, sier Bråten.

Onsdag hadde NFF sentralstyremøte, der omorganiseringen var et av hovedtemaene.

— Hvis regionene forsvinner vil direktoratet trenge 39 ekstra årsverk. Jeg er svært skeptisk til en modell som innebærer mer administrasjon i større enheter, sier Bråten.