Hordalandspolitiet brøt loven

Politietterforsker Robin Schaefer varslet forsvarlig i Monika-saken. Han ble utsatt for ulovlig gjengjeldelse, og politiet brøt loven, fastslår ny rapport.

Publisert Publisert

POLITITOPPENE: Rapporten retter krass kritikk mot politiledelsen i Hordaland, her ved visepolitimester Gunnar Fløystad, påtaleansvarlig Sidsel Isachsen og politimester Geir Gudmundsen. Foto: Ørjan Deisz (Arkivfoto)

Tidligere i år fikk det såkalte Fougner-utvalget, ledet av partner Jan Fougner i advokatfirmaet Wiersholm, i oppdrag fra Justis— og beredskapsdepartementet å granske hvordan Robin Schaefer og de andre varslerne i Monika-saken ble behandlet av politiledelsen i Hordaland.

Torsdag presenterte advokatfirmaet hva de hadde kommet frem til.

Utvalget skulle svare på følgende hovedspørsmål:

Ble Robin Schaefer og de andre varslerne i politiet utsatt for represalier fra sine ledere? Og:

Fulgte politidistriktet sine interne retningslinjer for varsling til punkt og prikke? Oppfyller varslerne kravene som stilles til forsvarlig varsling?

- Brøt loven

Wiersholms hovedkonklusjoner er:

  1. Robin Schaefers engasjement for å få gjenopptatt Monika-saken og hans opptreden i den forbindelse må regnes som varsel om «kritikkverdige forhold» etter reglene i arbeidsmiljølovens § 2-4.
  2. Varslene til Politimesteren, til bistandsadvokaten, til pressen og allmennheten var forsvarlige og dermed lovlige og i henhold til reglene i arbeidsmiljøloven § 2-4.
  3. Arbeidsgivers opptreden etter varslene representerer samlet sett et brudd på forbudet i arbeidsmiljølovens § 2-5 mot gjengjeldelse.
  4. Arbeidsgiver fulgte ikke Hordaland politidistrikts egne regler for håndtering av varsling.
  5. Arbeidsgiver sørget heller ikke for at Robin Schaefers arbeidsmiljø var fullt forsvarlig.

Hele rapporten kan du lese her.

Får personlig kritikk

Wiersholm konkluderer med at Hordaland politidistrikt ikke sørget for å beskytte Schaefer mot gjengjeldelse:

«Kombinasjonen av et for dårlig ytringsklima, og det forhold at HPD feilaktig unnlot å behandle Schaefer som varsler både etter loven og etter HPDs egne regler, skapte en stemning som etter kort tid ledet til at Schaefer opplevde å gå fra å varsle om et problem, til selv å bli et problem.»

Politimester Geir Gudmundsen får også personlig kritikk:

«I denne saken er politimesteren øverste ansvarlig. Selv om han delegerte oppfølgningen av varselet til leder for retts— og påtaleenheten og andre underordnede, var politimesteren likevel løpende orientert og deltok i behandlingen av Schaefers varsel. Både faktisk og rettslig har derfor politimesteren det øverste ansvaret for de feil som er begått», heter det i rapporten.

Rapporten omtaler også tre andre varslersaker, men disse er bare behandlet der hvor de kaster lys over Schaefers varsel.

Svak kultur for kritikk

Hordalandspolitiet har et dårlig ytringsklima, ifølge Fougner-rapporten.

«Til tross for at Schaefer opptrådte saklig og nøkternt, ble kritikken ikke tatt vel i mot. Kritikken resulterte ikke i endring av posisjoner, men utelukkende forsvar av disse. Da kritikken ble gjentatt ble den oppfattet som plagsom, og posisjonene ble ytterligere fastlåst», skriver advokat Jan Fougner.

«Det dårlige ytringsklimaet er ikke et resultat av dårlig kjemi mellom enkeltpersoner - det var få i ledelsen som kjente Schaefer godt - men er et resultat av en vel innarbeidet kultur».

«Dette, sammen med svak kultur for kritikk, heller ikke konstruktiv kritikk, ses som sentrale utfordringer som det er viktig å ta på alvor for å få til endring», konkluderer rapporten.

Vil bli fulgt opp

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen skriver i en pressemelding at han er glad for at det er kommet en bred og uavhengig granskning av varslersaken i Hordaland.

— Rapporten vil nå bli nøye gjennomgått og fulgt opp med tiltak. Varslingsreglene i politiet må gjennomgås og gjøres kjent, og kunnskapsnivået for behandling av varslingssaker må økes. Vi trenger en kultur der det er rom for å ytre seg om kritikkverdige forhold. Der den som varsler blir tatt på alvor og blir møtt med støtte og omsorg, fortsetter han.

- Krever mot

Schaefers varsling har alt bidratt til å endre reglene for henleggelse av mistenkelig dødsfall. Riksadvokaten har besluttet at saker om mistenkelige dødsfall som er etterforsket av politiet og som politiet går inn for å henlegge, skal forelegges statsadvokaten. En egen cold-case gruppe som skal bistå politidistriktene i alvorlige uoppklarte saker, er under utvikling.

— Det krever mot og styrke å varsle om kritikkverdige forhold. Derfor står det respekt av det Robin Schaefer har gjort, sier Anundsen.

Tidligere i år fikk det såkalte Fougner-utvalget, ledet av partner Jan Fougner i advokatfirmaet Wiersholm, i oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet å granske hvordan Robin Schaefer og de andre varslerne i Monika-saken ble behandlet av politiledelsen i Hordaland.

Publisert