Bruker 295 millioner på å redde to skoler

De videregående skolene i Austrheim og Fitjar skal få leve, vedtar flertallet i fylkestinget. Det vil koste 295 millioner kroner, mener fylkesrådmannen.

Publisert Publisert

STOR INTERESSE: Tilhørerbenkene var fulle i Terminus Hall da fylkestinget behandlet skolebruksplanen onsdag. Foto: Henriette Dæhli

Skolebruksplanen for videregående skoler i Hordaland har vært omstridt, men tirsdag ble siste klubbeslag slått. Galleriet var fullt av elever som ville demonstrere sin misnøye, spesielt fra Rubbestadneset på Bømlo.

Helt til kvelden før foregikk det forhandlinger mellom gruppelederne.

Les også

Mer fra fylkestinget: Språkdebatt da politikerne diskuterte ny vestlandsregion

Fylkestingets flertall vedtok fellesforslaget fra gruppelederne i Ap, KrF, Høyre, Sp, Venstre og SV, som har disse hovedpunktene:

  • Austrheim vgs. opprettholdes
  • Bømlo og Rubbestadneset blir slått sammen og lokalisert på Bremnes.
  • Fitjar vgs blir videreført.
  • Etne vgs og Ølen vgs blir slått sammen, og lokalisert til Ølen.
  • Olsvikåsen vgs blir videreført.
  • Vgs-tilbudet på Bergen Maritime skole blir lokalisert til Laksevåg, der den nye «Fagskolen i Hordaland» kommer.
  • Hjeltnes vgs. blir lagt ned.

Se hele vedtaket nederst i saken.

Ap-gruppen sprakk

– Noen i fylket vil bli svært skuffet over forslaget, og det har vi respekt for. Men med dette får vi en skolestruktur som vil holde seg over tid. Og i 2030 vil vi ha en tipp-topp moderne skole, sa Roald Kvamme (Ap), som la frem forslaget.

Også i eget parti møtte han motstand.

– Vi lovet i valgkampen å sikre en desentralisert skoletruktur. Men hva hjelper det når distriktsskolen legges ned? Jeg vil stemme for å opprettholde distriktsskolene i Ulvik og Etne, sa Katrin Innvær Ankervold (Ap).

Hun stemte dermed imot sin egen gruppe.

Les også

Tidligere forslag: Disse skolene skal legges ned

290 millioner i Austrheim

Fylkesrådmann Rune Haugsdal har på oppdrag fra fylkestinget regnet på de økonomiske konsekvensene av endringene som er gjort, sammenliknet med hans eget forslag.

I notatet skriver Haugsdal at endringene innebærer investeringskostnader på 295 millioner kroner, og årlige driftskostnader på 16 millioner kroner.

Kostnadene er størst på Austrheim, der administrasjonen anslår at man først må bruke 40 millioner kroner på midlertidig rehabilitering av dagens skole, og senere 250 millioner kroner på en helt ny skole.

Til gjengjeld sparer man den planlagte utbyggingen av Knarvik vgs til 100 millioner kroner.

Flertallet i fylkestinget er villig til å bruke de ekstra millionene for å sikre at elever fra det nordlige Nordhordland og Gulen skal slippe å pendle til Knarvik. Men endelig avklaring om det skal investeres i ny skole, vil først komme etter at man vet hvordan det går med regionreformen. I dag har skolen elever også fra Sogn og Fjordane.

På Bømlo regner fylkesrådmannen med å bruke 20 millioner kroner på nybygg, mens skolen på Fitjar over tid må opprustes for 80 millioner kroner.

Borgerlige ville bygge nytt

Frp og de borgerlige ville i utgangspunktet bevare også Bergen Maritime vgs, som del av en fagskole med over 400 elever i Bergen sentrum.

Dette vil kreve et nybygg i sentrum, mener fylkesrådmannen, og prissetter det til 330 millioner kroner. Dessuten ville opposisjonen opprettholde flere tilbud i Sunnhordland, noe som vil gi investeringer på 220 millioner kroner.

Totalt anslår fylkesrådmannen at opposisjonens forslag ville koste 930 millioner kroner i investeringer og 21 millioner i årlige driftskostnader.

– Men vårt forslag er bærekraftig, og vil være fullt mulig å drifte, mente Terje Søviknes (Frp) da han ble utfordret på de tallene.

Mona Røsvik Strømme (H) sa hun var glad for løsningen de nå var kommet frem til, der Bergen Maritime Skole fortsatt vil være en enhet.

– Det var en veldig fortvilelse i Høyre over fagskolene og Bergen Maritime Skole. Men nå får vi videreført skolen som en del av et fagskolesenter på Laksevåg. Det er vi glad for, og da trenger vi tverrpolitisk enighet, sa Strømme.

Frp sto på sitt og ville beholde skolen på Nedre Nygård, men støttet subsidiært den nye fagskolen på Laksevåg.

Her er hele vedtaket som blir gjort:

«Fylkesrådmannen sitt alternativ 2 vert lagt til grunn med desse endringane:

Nordhordland

•Austrheim vidaregåande vert oppretthalden. Endelig vedtak om investering i ny skule vert gjort når det føreligg avklaring om ei framtidig regionreform.

• Det vert lagt til rette for god dialog med det lokale næringslivet i høve til nyinvesteringar og for å prøva ut nye undervisningsformer der meir av den praktiske undervisninga vert gjort ute i verksemdene.

•Studietilbodet ved Knarvik vert tilpassa søkjarar og elevtalsutvikling. Det vert investert i nytt bygg ved Juvikstølen i 2026.

Sunnhordland

• Bømlo og Rubbestadneset VGS vert slått saman til ein skule og skal heita Bømlo VGS, den nye skulen vert lokalisert på Bremnes.
• Det vert utgreidd eit pilotprosjekt ved skulen som skal styrkja samarbeidet mellom næringsliv og skule slik at m.a. opplæring som krev kostbare investeringar i verkstadar og bygg innan yrkesfag (TIP), kan gjennomførast ute i bedrift. Kommune og næringsliv vert invitert med i denne prosessen.

• Alternativ 1 (Gruppeleiarane i Ap, Krf, Sp, Sv og Mdg) :
Dimensjonering og studietilbod ved den nye skulen skal sikra eit fullverdig tilbod i høve til det ein har i dag og sjåast i samanheng med det øvrige tilbodet i regionen. Det skal vera tilbod innan yrkesfaga TIP og EL på skulen. På sikt skal ein vurdera nytt utdanningstilbod innan havbruk.

• Alternativ 2 (Gruppeleiarane i V, H - nedstemt):
Det vert lagt til grunn at ny felles skule skal gi det utdanningstilbodet dei to skulane saman gir i dag, sett i samanheng med det øvrige tilbodet i regionen. På sikt skal ein vurdera nytt utdanningstilbod innan havbruk.

• Fitjar VGS vert vidareført. Programfag for påbygg vert vurdert flytta til Stord VGS for å utnytta ledig kapasitet, og leigeavtalen skulen har for tilleggsareal vert avvikla.

Etne

• Etne VGS og Ølen VGS vert slått saman til ein skule og lokalisert ved dagens Ølen VGS. Det vert etablert eit prosjekt for samanslåingsprosessen med representantar frå begge fylkeskommunane.

• Hordaland fylkeskommune føreset at elevane ved Etne VGS får fullført påbegynte utdanningsprogram ved den samanslåtte skulen. Vidare føreset ein at programfaga Etne VGS har i dag vert overført til den samanslåtte skulen.

• Dei tilsette ved Etne vgs må få tilbod om vidare tilsetjing ved Ølen vgs så langt det er råd, eller overføring til andre fylkeskommunale skular.

Bergen Vest/Bergen sentrum
• Olsvikåsen vgs vert vidareført

• Den vedtekne samanslåinga av fagskulane til den nye «Fagskulen i Hordaland», vert saman med Bergen maritime VGS lokalisert ved dagens Laksevåg Vgs. Rådmannen sitt alt 2 ved Laksevåg Vgs vert tilpassa dette.

Rådmannen vert beden om å koma attende med ei eiga sak til fylkestinget i desember 2016.

Kvam
• Det vert innleia samtalar med Kvam kommune for å sikra ny tomt til den vidaregåande skulen sentralt plassert i Norheimsund.

Region Voss (Gruppeleiarane Ap, Krf, Sv, Sp)
• Hjeltnes vgs blir lagt ned. Anleggsgartnar og idrettsanleggsfag (NA) og blomsterdekoratør (DH) vert lagt til Voss i tråd med rådmannens innstilling.
• Fylkeskommunen skal medverka til at det kjem på plass ei løysing med ny aktivitet i lokala til Hjeltnes VGS.

Publisert