• (1/2)

To fastklemt etter ulykke

Alvorlig trafikkulykke i Osvegen.