Nei til Gulen-deponi

Planane for eit deponi for lågradioaktivt avfall i Gulen er ikkje sikre nok. Statens strålevern krev no fleire tilleggsutgreiingar.