Advokat John Christian Elden sendte søndag en skriftlighenvendelse til politiet i Bergen, der han ber om at de snarest setter hansklient Jan Sverre Stray fri. Bakgrunnen var løslatelsen av de to medsiktedeforretningsmennene lørdag, etter at Bergen tingrett opphevetfengslingskjennelsene mot dem.

Bystyrerepresentant Jan Sverre Stray (H) er i likhet medforretningsmennene siktet for grov korrupsjon. Etter planen skal Gulatinglagmannsrett behandle Strays anke mandag. Deretter kan saken bli sendt i returtil tingretten.Elden mener det er åpenbart at retten vil komme til sammekonklusjon når det gjelder hans klient, og ba derfor i går politiet komme den iforkjøpet.

"Dersom de opptrer rasjonelt, slipper de min klient uti dag. Så lenge de frihetsberøver folk på søndager, forutsetter jeg at de ogsåjobber med saken på søndag", skrev Elden i en tekstmelding til BT søndag.

Elden sier at politiet kan etterforske saken videre uten atStray sitter fengslet.

— Min klient samarbeider fullt ut medå klarlegge hvorfor han ikke har gjort noe straffbart, uttaler Elden.

Politiet vil ikke løslate

Politiadvokat Liv Mette Karlsen sa søndag kveld at hun ikkehadde mottatt henvendelsen fra Elden, men at det ikke er aktuelt for politiet åforeta seg noe med Strays status før anken hans er behandlet.

— Vi mener det fortsatt er skjelliggrunnlag til mistanke mot Eldens klient og fare for bevisforspillelse. Derforvil vi ikke løslate ham, men overlate til Gulating lagmannsrett å ta denneavgjørelsen, sier hun.

Karlsen viser til referatforbudet, og vil ikke kommentereEldens uttalelser. Men én ting vil hun gjerne ha sagt:

— Elden prøver å skape et falsktbilde av saken når han gir inntrykk av at de to forretningsmennene er løslattpå samme grunnlag. Det er ikke tilfellet, sier hun.

Etter det BT erfarer, ble forretningsmannen i 60-åreneløslatt fordi retten mente det ikke lenger var fare for bevisforspillelse. Detbetyr at mistanken mot ham er opprettholdt. For den andre forretningsmannenmente retten at det ikke var skjellig grunnlag for mistanke.

- Innenfor grensen

Advokaten mener at politiet ikke kan brukekorrupsjonslovgivningen mot det hans klient skal ha gjort, og at betalingenStray har mottatt fra de to forretningsmennene er fullstendig legitim.

— Men hvor går da grensen for hva enpolitiker kan ta seg betalt for, etter din mening?

— Det at man er fritidspolitikermedfører selvsagt ikke at man ikke kan drive næring eller samle innsponsormidler, så lenge man ikke har noe med den politiske behandlingen avsaken om man er inhabil.

— Men er det greit å ta seg betaltfor å være døråpner og arrangere møter med byrådet, slik påstanden er her?

— Det er ikke korrupsjon med mindredet omfatter påvirkningsmulighet, ved at fordelen da blir utilbørlig, svarerElden.

Viser til USA

Han ønsker ikke å kommentere sakens detaljer på grunn avrettens referatforbud.

— Men jeg har ikke sett noen påstandom at min klient har hatt noen politisk innflytelse over de møtene han har værtpå sammen med forretningsmennene. Dersom samme saker i fremtiden skulle kommetil bystyret – som er usannsynlig – ville han være inhabil.

Elden viser også til praksis i USA, som han hevder har en avverdens strengeste korrupsjonslover:

— Der selger de middager medpolitikere, men selvsagt ikke innholdet av politiske vedtak.