Ti år etter at Victor Norman tvangsflyttet rundt 900 arbeidsplasser ut av Oslo, kan en ny enhet bli flyttet — om det er politisk vilje til det. Den nye regjeringen skal nemlig i nær fremtid ta stilling til om det skal etableres et eget direktorat som skal ha det overordnede ansvaret for valg og valg­gjennomføring. Fem plasser er pekt ut som aktuelle: Bergen, Leikanger, Brønnøysund, Tønsberg og Groruddalen.

Totalt er det snakk om rundt 25 statlige arbeidsplasser, men skal de bli flyttet ut av Oslo kommune, må den ferske kommunal- og moderniseringsministeren Jan Tore Sanner tale ekspertene midt imot. Konsulentselskapet Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet de fem lokalitetene, og som så mange ganger før i slike prosesser falt ned på at alternativet i hovedstaden er mest egnet.

- Ikke overraskende ble det å ha nærhet til styringssystemet avgjørende, og i en slik sammenheng er selv Groruddalen langt vekke, sier Liv Signe Navarsete syrlig.

Navarsete, som nylig gikk av som kommunal- og regionalminister, forteller at hun internt innstilte på at valgenheten skulle etableres i Leikanger. Det ble derimot ikke tatt noen beslutning før hun overlot nøklene til Jan Tore Sanner.

Leikanger på bunn

- Vi tapte valget, og da tenkte vi det ville være mest ryddig å overlate saken til dem, sier Navarsete.

- Men jeg mente Leikanger på grunn av nærheten til Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT red.anm.) ville være det beste valget, men også Bergen hadde vært et godt valg, fortsetter Sp-lederen.

Bergen ble rangert på tredjeplass av utrederne - bak Groruddalen og Tønsberg - mens Leikanger havnet nederst sammen med Brønnøysund. Det ble blant annet brukt mot Bergen at eksisterende statlig virksomhet i Bergen - Konkurransetilsynet og Fiskeridirektoratet - er lite egnet som samlokaliseringspartner.

Vil beholde fagmiljø

Etter å ha fått kritikk fra internasjonale valgobservatører om for tette bindinger mellom dem som styrer og dem som arrangerer valg, satte kommunalminister Liv Signe Navarsete i gang et arbeid med å etablere et eget direktorat som skal ta seg av virksomheten. I dag er det kommunaldepartementet som har ansvaret for dette arbeidsområdet.

Fra utrederne pekes det på at det i dag allerede finnes en seksjon som jobber med dette feltet i departementet. Av hensyn til at denne kompetansen ikke skal gå tapt, anbefales det å etablere enheten i Oslo kommune.

«Denne løsningen gir minst risiko for tap av kompetanse og faglig kvalitet i valgene, best rekrutteringsgrunnlag samt at det også er kostnadsmessig mest effektivt,» konkluderer utvalget.

- Det er dette synspunktet vi alltid møter fra utredere. En er alltid best tjent med å ha nye arbeidsplasser i nærheten av allerede eksisterende virksomhet, sier Navarsete, nå i en atskillig friere rolle en de siste åtte år.

Gror godt i Groruddalen

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) sier at han fortsatt ikke har fått saken på sitt bord.

- Men, jeg er kjent med at Oslo Economics har laget en rapport. Vi vil nå vurdere om det er riktig å flytte valgarbeidet ut av departementet, og dernest vurdere hvor det skal legges, sier Sanner.

- Hvilke ambisjoner har du når det gjelder etablering av statlige arbeidsplasser utenfor Oslo?

- Min generelle holdning er at hvis det er godt faglig begrunnet, er jeg selvsagt åpen for det, sier Sanner.