- Du hører hva slags inferno vi lever ved. Nå har politikerne en gyllen mulighet til å gjøre noe med dette, og sikre at kommende generasjoner i Loddefjord får langt bedre oppvekstvilkår, sier Johan Bergheim engasjert.

Det vil si, vi tror i hvert fall det er det han sier, for lyden av trafikken under oss overdøver det meste. Selv midt på dagen, med lite trafikk og tørr veibane, er drønnet fra bilene godt merkbart her på broen over Sotraveien (riksvei 555) ved Klasatjørnet.

Ulovlig høy støy

- Men dette er ingenting. Jeg har målt 68 desibel utenfor leiligheten min om ettermiddagen. Og der skal vi liksom sitte og kose oss i solen, sier Jorunn Tangen Ytrestøyl.

Nye retningslinjer mot støy setter grensen for helsefarlig støy ved 55 desibel. Men de retningslinjene fantes ikke den gang den firefelts motorveien ble bygget på slutten av 80-tallet. Nå skal det lages en ny kommunedelplan for området, der det også skal av— gjøres fremtidig veiløsning for denne viktige transportåren.

Riksvei 555 blir i all overskuelig fremtid hovedveien både mot det nye Sotrasambandet som skal bygges, og mot Askøy. Statens vegvesen forventer økt trafikk på veien, fra dagens 40.000 biler i døgnet til 60.000 daglige biler i 2030.

NETT_stoyskjerming_Loddefjord.jpg

- Det vil gjøre situasjonen stadig mer ulevelig. I stedet har man altså muligheten til å legge all gjennomgangstrafikk i tunnel, lage ny kollektivtrasé på dagens vei og få frigjort areal som i dag brukes til kryss og veier, sier nabo— aksjonistene, som til sammen representerer 650 beboere i Tjønnveien borettslag og nybygde Storavatnet Terrasse.

- Selv om leiligheten min er ny og godt lydisolert, kjenner jeg resonansen av tungtrafikken forbi huset. Og åpner jeg vinduene er både støy- og støvplagen der raskt, sier Birgitta Høye Hellesøy, som bor i Storavatnet Terrasse.

Koster én milliard

Statens vegvesen har utredet tre alternativer til ny veiløsning. Naboaksjonen ønsker den dyreste, som vil koste litt over én milliard kroner. Den innebærer å forlenge Lyderhorntunnelen helt til Storavatnet, der veien kobler seg på den nye tilførselsveien til Sotrasambandet.

- Jeg har takket Statens veg-vesen for at de hadde utredet et så strålende forslag, sier Bergheim.

Men byråd Filip Rygg (KrF) antydet allerede i høst at det alternativet ble for dyrt. Han støttet fag-etatens alternativ, som i hovedsak legger trafikken i dagens trasé, med unntak av kollektivtrafikken som skal få en egen tunnel.

- Men det fjerner bare 300 bussavganger fra veien, mens 40.000 biler skal få fortsette å dure på, sier Bergheim.

De peker på at også kommunens alternativ vil koste 420 millioner kroner, slik at forskjellen er på en drøy halv milliard.

- Da får vi en løsning vi kan leve med i kommende generasjoner, sier Ytrestøyl.

Statens vegvesen ønsker derimot å beholde dagens vei som den er, og kun lage en ny kollektivterminal ved Storavatnet, nærmere bebyggelsen i Loddefjord enn dagens løsning.

- Det vil ødelegge inngangen til en populær badeplass i Storavatnet. Med vårt forslag beholdes friluftsområdet, og det blir mye ledig areal som kan brukes til grøntanlegg eller idrettsplasser for nærområdet, sier Ytrestøyl.

- Har ikke råd til å legge alt i tunnel

- Sotrasambandet er dyrt nok som det er, mener byråd Filip Rygg.

Fagetatens alternativ er 600 millioner kroner billigere enn den løsningen beboerne i om-rådet ønsker.

Byråd for miljø og by-utvikling Filip Rygg (KrF) sier at økonomien er det viktigste argumentet for at han er skeptisk til å legge hele veien i tunnel.

- Hvis vi hadde hatt penger til det, ville jeg gjerne lagt alle motorveier under lokk. Men jeg har litt vanskelig for å se realismen i å legge på ytterligere kostnader for Sotrasambandet. Det er allerede et prosjekt til seks milliarder kroner.

- Men er det god økonomi å bruke 400-500 millioner kroner til en løsning som kun vil forbedre forholdene for 300 daglige bussavganger?

- Vi mener det er viktig å gi kollektivtrafikken god fremkomst. Dette vil bidra til å gjøre bussene vestfra raskere.

Rygg understreker at saken langt fra er avgjort, og at han har forståelse for beboernes synspunkter.

- Det er heldigvis strengere regelverk for støyskjerming på nye veier enn da denne ble bygget. Vi vil legge press på veivesenet for å få til bedre skjerming mellom bebyggelsen og veien, sier han.