Det sier politisk rådgiver i Klima— og miljøverndepartementet, Jens Frølich Holte ­(H).­

- Retten sier kraftlinjen er bygget på ulovlige vedtak, men politikerne er ikke enige?

- Verneforskriftene ble endret etter en helt vanlig politisk prosess. I 2013 regnet man med at det å gi dispensasjon var tilstrekkelig, og å endre verneforskriftene ville ta for lang tid. Regjeringen varslet forskriftsendringer i september i fjor. Prosessen har vært demokratisk, og den har vært gjennom høring og hos Kongen i statsråd. Det som er uheldig, er at man ikke tid­ligere tenkte på å gjennom­føre forskriftsendring for verneområdet, sier Holte.

- Forstår du at grunneierne føler seg overkjørt av det politiske system?

- Saken har store dilemma. Det er ikke bare ved utbygging av kraftlinjer disse dilemma oppstår. Det gjelder også bygging av vindmøller, jernbane og annen infrastruktur. Viktige samfunnsinteresser står opp mot nærmiljøenes interesser. Det er umulig å gjøre alle til lags. Derfor er dette en pris man må betale, sier Holte.

- Er hovedproblemet at den forrige regjeringen flyttet kraftlinjen fra Førdedalen til Myklebustdalen/Sør­dalen?

- Trasévalget i 2011 er vanskelig for meg å svare på. Men det å flytte traseen utløste behov for å gjøre endringer i naturreservatet.

- Er du enig i at grunneierne havnet i en demokratisk mørkedal og at de aldri kunne vinne frem?

- Spørsmålet er om det er en demokratisk eller forvaltningsmessig mørkedal. Det er svært viktig at vi har et gjennomsiktig og åpent system ved inngrep i den private eiendomsrett. Denne regjeringen gjorde det beste ut av de kortene vi hadde tilgjengelig.

- Burde regjeringen tatt mer hensyn til rettens avgjørelser?

- Det skal være vanntette skott mellom det juridiske og politiske system. Det er lett å være etterpåklok i forhold til dispensasjonsvedtaket, og vi noterer oss at retten mener det burde vært gjort annerledes.