Seks førarkort rauk til i Sogn

I løpet av helga rauk det til fem førarkort i Lærdal og eit i Sogndal. 29 fekk bot i dei to kontrollane.