Ulykke i Samnanger

Trafikkulykke i Liarostunnelen.