— Dette er en tragisk og alvorlig sak. En ung pasient har fått forsinket diagnose og dermed også behandling for sin kreftsykdom, sier Signe Marit Stephanides, assisterende fylkeslege i Hordaland.

I en fersk tilsynssak har fylkeslegen har konkludert med at to overleger og avdelingsledelsen ved Stord sjukehus har brutt kravet til forsvarlig helsehjelp.

Fikk avføringsmidler

Det var august i fjor at en kvinne i slutten av 20-årene kom til Akuttmottaket ved Stord sjukehus med blødninger og forstoppelse.

Legen ga henne avføringsmidler og smertestillende. Det var turnusleger som tok imot, undersøkte og skrev henne ut, selv om utskrivingen ble godkjent av en ansvarlig overlege.

Kvinnen ble så henvist til gynekologisk undersøkelse, hvor man heller ikke fant ut at kvinnen hadde kreft.

Ikke lenge etterpå ble hun på nytt akuttinnlagt ved sykehuset med de samme plagene. Til tross for avføringsmidler hadde hun fortsatt store plager.

Behandlet av turnuslege

Da hun kom til sykehuset var det på ny en turnuslege som sto for behandlingen. Hun fikk hjelp for forstoppelsen og ble skrevet ut igjen. Men heller ikke denne gangen ble det satt i gang utredning eller flere undersøkelser.

Så kom kvinnen til Akuttmottaket for tredje gang. Denne gangen ble det påvist endetarmskreft med spredning. Da var kreftbehandlingen blitt forsinket med ti uker.

— Det er ikke forsvarlig at en pasient blir innlagt på sykehus og kun blir mottatt, undersøkt og utskrevet av turnuslege uten at annen spesialist vurderer pasienten, sier Stephanides.

I tilsynsrapporten slår fylkeslegen fast at kvinnen ble utsatt for «systematisk overflatiskhet» i behandlingen frem til kreften ble oppdaget i oktober 2014.

Har ikke eget ansvar

Stephanides påpeker at en turnusleger er under opplæring og ikke har autorisasjon. Turnusleger har derfor ikke et selvstendig behandlingsansvar og skal arbeide under veiledning av overordnede leger.

— Selv om turnusleger har selvstendige oppgaver så vil behandlingsansvaret alltid ligge hos ansvarlig overlege ved avdelingen de jobber på, sier Stephanides.

— Har Stord sjukehus for dårlige rutiner for å undersøke de som kommer inn?

— I denne saken har de hatt rutiner for dette, men i praksis har ikke disse fungert, sier Stephanides.

Fylkeslegen slår fast at allerede under den første innleggelsen burde kvinnen ha blitt undersøkt skikkelig. Det var allerede da klare funn og betydelige symptomer når kvinnen kom inn for å få hjelp.

Beklager saken

«Vi beklager denne saken sterkt», skriver klinikkdirektør Reidun Rasmussen ved somatisk klinikk ved Stord sjukehus i en e-post til BT.

Hun påpeker at de ved sykehuset har gått gjennom interne rutiner og praksis.

«Faglige rutiner knyttet til oppfølging av aktuell type pasientforløp kan bli endret som følge av saken», skriver klinikkdirektøren. Hun vil ikke si noe konkret om hvilke rutiner de vurderer å endre, men målet er bedre pasientsikkerheten og at slikt ikke skal skje igjen. For øvrig påpeker sykehuset at ansvarsfordelingen mellom turnusleger og overleger for øvrig er i tråd med vanlig praksis i helsevesenet.

Fylkeslegen velger denne gangen ikke å sende saken videre til Helsetilsynet for at de skal vurdere reaksjoner mot de to ansvarlige legene.

— Ansvaret for svikten i denne saken plasseres på både enkeltpersonell og ledelse ved sykehuset. Derfor blir det ikke videresendt, sier Stephanides.