Vegane treng seks milliardar

6,3 milliardar kroner. Den svimlande summen er kostnaden med å ruste opp dei viktigaste vegane på Vestlandet til akseptabel standard.