Slutt på runddans i hjelpeapparatet

De fleste med behov for samordning av flere og langvarige offentlige tjenester kan kreve en individuell plan (IP). Innenfor psykisk helsevern har bare to av ti barn og unge som ønsker og trenger det fått utarbeidet IP. På skolen er det slett ikke sikkert at elever med spesialundervisning får IP, selv om de kan ha rett på den.