Trafikkulykke på Sotra

Motorsyklist i 40-årene skadet.