— Det er helt forunderlig at kommunen kan gi dispensasjon fra noe som er så ettertrykkelig fastslått av både Fylkesmannen og lagmannsretten, sier Knut Brinch.

Han er nabo til det omstridte og mye omtalte leilighetskomplekset i Svartediksveien 23. Siden 2007 har kommunen ment at byggene er ulovlige, både når det gjelder gesimshøyde og tomteutnyttelse.

Får beholde trappehus

Etter årevis med klager, saksbehandling og rettsmaraton stadfestet Fylkesmannen i mars 2013 at utbygger Ole Rakner må rive tre leiligheter slik at tomteutnyttelsen kommer under 80 prosent.

Les også:

Men nå har Bergen kommune likevel gitt firmaet Tippetue arkitekter AS dispensasjon fra å følge kommunedelplanen og rive alt som Fylkesmannen har bestemt at må rives. Kommunen vil tillate at et trappehus blir stående i det såkalte bygg C, slik at det kan brukes som inngang til en fortsatt lovlig leilighet.

«Til tross for endelig avgjørelse hos fylkesmannen, har bygningsmyndighetene funnet det rett å foreta en realitetsbehandling av mottatt søknad om dispensasjon fra utnyttelsesgrad. Blant annet er det nødvendig å avklare atkomst til gjenværende leilighet i 3. etasje» skriver etat for byggesak og private planer i sin begrunnelse.

Konklusjonen er at utbyggeren får dispensasjon fra den gjeldende kommunedelplanen for Fjellsiden Sør, og kan beholde en bygningsmasse som er over 80 prosent tomteutnyttelse.

«Etter en samlet vurdering finner bygningsmyndighetene at fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene» skriver kommunen i sitt vedtak.

Naboene klager

Det er en vurdering som naboene er sterkt uenig i. Dermed får vi nok en runde av den ti år gamle byggesaken. Brinck har allerede sendt klage til kommunen, og flere andre naboer vurderer å gjøre det samme.

— Dette er en prinsipiell sak, og kommunen burde behandle den som det. Dersom denne utbyggeren vinner frem etter å ha bygget ulovlig, og får utnytte tomten mer enn kommunedelplanen sier, så vil det danne presedens. Da kan alle andre her i strøket gjøre det samme. I realiteten har Fjellsiden Sør fått en helt ny grense for tomteutnyttelse, sier Brinch.

Han skriver i sin klage at «et likebehandlingsprinsipp skal nedfelles i plan, ikke gjennom godkjenning av ulovligheter». Brinch mener at utbygger har økonomisk vinning av ikke å forholde seg til Fylkesmannens vedtak, og mener at det ikke skal lønne seg å bryte loven.

— De fleste naboene her er samstemte om at kommunen må vurdere dette på nytt, og se på det prinsipielle i saken, sier Brinch.

Har leid ut ulovlige leiligheter

Den nye utviklingen i saken kan bety at det tar enda lengre tid før rivningsvedtaket som Fylkesmannen opprinnelig gjorde i 2010, blir satt ut i livet.

Helt til nylig har det bodd folk i de tre leilighetene som er kjent ulovlig og skal rives. Utbygger Ole Rakner eier selv disse leilighetene, og har leid de ut gjennom selskaper Kehm AS.

— Nå ser det ut som om leilighetene er tømt for folk. Men inntil det er kommet en avklaring om trappehuset, kan han trenere det ytterligere, tror Brinch.

Han skriver i sin klage at mistilliten til behandlingen av denne saken er høy, og at nye dispensasjoner kun vil åpne for ytterligere trenering av saken.

— Vår klage er et resultat av denne mistilliten, og det faktum at vi oppfatter det som om bygningsetaten tar part i saken, sier Brinch.

Ole Rakner selv ønsker ikke å kommentere saken, og henviser til arkitektfirmaet som drives av datteren.