Tidsklemmetidtrøytte

Saka gjeld: Langrenn idealtidVekevridd meiner: Alt for mange har det alt for travelt. Alt for ofte.